Antroposofin är en religion – i praktiken

♦ ♦ ♦ Interngranskning av den antroposofiska rörelsen sker mycket sällan. Kritiska tongångar över sakernas tillstånd kan i och för sig luftas mellan skål och vägg – men stannar alltid där. Att antroposofer inte debatterar rörelsen offentligt ses närmast som en självklarhet. Ett lysande undantag var den norske waldorfläraren Arve Mathisen som i en artikel i Balder 2004 skisserade nya förhållningssätt till Rudolf Steiner och antroposofin. Detta var något helt nytt inom nordisk antroposofi.

Cato Schiøtz, advokat och antroposof

Cato Schiøtz, advokat och antroposof

Ett annat undantag vi tidigare uppmärksammat är stjärnadvokaten Cato Schiøtz, en av de ledande antroposoferna i Norge. I en Balder-artikel 2011 gör han något mycket ovanligt – han kritiserar Högskolan för antroposofi, den centrala instansen inom rörelsen. Huvuddragen i denna kritik tog vi upp i en krönika för två år sedan. Men redan i en Balder-artikel 2005 diskuterar han, inspirerad av Mathisen, de eviga frågorna om antroposofins särart – handlar det om en vetenskap, lära, tro, religion, metod eller konst?

»Situationen i dag är att antroposofin har ett underskott i förhållande till offentligheten i det avseendet att antroposofin generellt lider under en oklar och tvetydig offentlig profil. Vi ger kort och gott inte adekvata svar på de frågor och de utmaningar som är helt naturliga. Det här gäller särskilt med hänsyn till antroposofins anspråk på att vara vetenskaplig.«

Schiøtz menar att man får ett ”gult kort” om man påstår att antroposofin är en lära. Ändå är det ju så den i allmänhet uppfattas. Man säger reinkarnationsläran, varför är det då fel att kalla antroposofin för en lära där reinkarnationen är ett så centralt inslag? Och så har vi läran om änglahierarkier, väsensled, kulturepoker, synen på de två Jesusbarnen, för att nämna annat av läromässig karaktär. Dessutom uppfattas Steiner som en lärare och han använde ibland själv benämningen  ”lära” om antroposofin.

Arve Mathisen, antroposof, eurytmist och waldorflärare

Arve Mathisen, antroposof, eurytmist och waldorflärare

Däremot var han sträng då det gällde begreppet tro. Han såg antroposofin som ett incitament till kunskap och självförändring. Men hur är det med den här saken i praktiken, frågar sig Schiøtz. Är det inte så att vi har svårt att komma bort från troselement när det gäller vårt förhållande till antroposofin?

»För min egen del måste jag bara medge att jag är en troende. Jag tror. Jag har självfallet mycket goda grunder för min tro. Bevare mig – jag är ju medlem av Antroposofiska sällskapet. Men jag tror. Jag har ju också lärt mig att när jag blir pressad på det här kan jag säga att det inte är någon tro – det är arbetshypoteser. Det låter åtminstone bra. Men realiteten är densamma. Jag tror på reinkarnation. Jag tror på eter- och astralkroppar. Jag tror, död och pina, till och med på skyddsänglar. Jag vet att det inte borde vara så, och att jag är en eländig elev till Steiner som borde vara svartlistad. Men så är det alltså. Dessvärre.

Det är med andra ord inte konstigt att folk betraktar antroposofin som en lära. Och en tro – av den enkla anledningen att den framstår som det. Men den kanske vanligaste föreställningen är att antroposofin uppfattas som en religion. Detta förorsakar alltid en viss irritation i antroposofiska kretsar.

För varje antroposof vet att antroposofin inte är en religion, det handlar om esoterik. Och ockultism, även om man numer ligger lite lågt med detta begrepp då det med tiden fått en lite dålig klang. Problemet är att Steiner lägger stor uppmärksamhet på Kristus, treenigheten, skapelseberättelsen, Kristi återkomst, evangelierna, för att nämna något av de traditionellt religiösa ämnesområdena. För att inte tala om att Kristus ses som jordinkarnationens högsta väsen. Håller det därför att hävda att antroposofin inte är en religion, frågar sig Schiøtz. Hans svar är nekande.

»Antroposofin framträder ofta som ett rent religionssurrogat, som den `stora´ berättelsen som ger svar på alla de frågor man kan ställa. Antroposofin är därför till sin art i kvalificerad grad ägnad att tillfredsställa ett religiöst behov på samma sätt som marxism-leninismen för 40 år sedan.«

Men i Sverige betraktas antroposofin som enbart en metod. Begreppet den antroposofiska skolningsvägen har närmast ikonisk status där utveckling av personligheten ses som prio ett i ett arbete med grundövningarna. Att tala om antroposofin som en metod ser också bättre ut i offentlighetens ögon. Ungefär som yoga. Ingen mysticism som riskerar ge ett tvivelaktigt rykte.

Problemet är snacket om metodens vetenskaplighet. Det är nu det blir komplicerat. Här måste man för det första skilja på den meditativa metoden och den fenomenologiska – goetheanismen. I båda fallen uppstår problem med intersubjektiviteten, det vill säga att resultatet kan bedömas lika oavsett vem som undersöker dess riktighet, vilket är grunddogmen inom vetenskapen. Det kravet kan knappast tillfredsställas inom antroposofins översinnliga ”forskning”.

»En helt avgörande fråga är naturligtvis om de anvisningar Steiner ger fungerar. Brist på resultat har ställt antroposoferna i förlägenhet i tre generationer. Hur förklarar man de magra resultaten på ett trovärdigt sätt? Är det inte så att om man på andra områden skulle ha argumenterat för en metod som gav så magra resultat, skulle man ha förkastat metoden?«

Delar av Steiners verk låter sig knappast kontrolleras, menar Schiøtz, varken på det ena eller andra sättet. Varför envisas man då att kalla det för vetenskap? Det ligger i själva vetenskapsbegreppet att den ska kunna kontrolleras. Vetenskapen utvecklas ständigt – men inte den antroposofiska motsvarigheten som stått stilla sen Steiner dog. Till råga på allt råder det på område efter område en väsentlig motsägelse mellan det Steiner lade fram och den världsbild som idag framträder som ett resultat av just forskning.

Cato Schiøtz är noga med att framhålla att hans ärende inte är att kritisera Steiner, bara att peka på de frågor Steiners livsverk aktualiserar i förhållande till samhällslivet och den akademiska världen. Det handlar om trovärdighet, menar han. ”Man kan inte låtsas som om dessa frågor inte existerar eller låtsas som om de inte är berättigade”. Och man löser inte frågan om antroposofins vetenskaplighet genom att lyfta över det hela in i det konstnärliga som Arve Mathisen gör i sin uppsats. Han subjektiviserar därmed hela Steiners livsverk, menar Schiøtz, och då tar vi inte Steiners intentioner på allvar.

Så svaret på den eviga frågan om antroposofin är en religion skulle då kanske vara – nej inte i teorin, men i praktiken.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
  • curt jansson
  • december 5th, 2014

  Johannes, du har en slutkläm här:
  ”Till råga på allt råder det på område efter område en väsentlig motsägelse mellan det Steiner lade fram och den världsbild som idag framträder som ett resultat av just forskning”.

  Vilka områden är det här tal om? På område efter område ser jag doktorn bekräftad. Nu blev jag alltså lite konfys.

  Bästa hälsningar

  CJ

 1. @curt jansson

  Det gavs ut en (antroposofisk) bok för ett antal år sedan, jag tror det var från astronomiskt/matematiska sektionen, som bl a återgav doktorns övertygelse att Mars yta skulle vara mjuk och kladdig, och en rad andra vetenskapliga felaktigheter man i efterhand kunnat konstatera. Det är så många så jag fick intrycket att förlaget ville bita huvudet av skam och själv komma med de dåliga nyheterna innan någon annan gjorde det. Lite ovanligt för våra sammanhang som av tradition tiger om egna tillkortakommanden – även efter att man blivit överbevisad.

  Snackade nyligen med Ulf Wagner som pluggar filosofi på Södertörns folkhögskola. Han har börjat förstå hur mycket Steiner plockade upp från sin samtid. Mycket av det vi tror var resultat av hans översinnliga kunskapande var läsefrukter – och inget dåligt med det, han var en mycket bildad och kunnig man – men dessa läsefrukter känner vi i regel inte till, de har fallit i glömska. Kvar finns hans uttalanden som vi tror är ren och oförfalskad antroposofi. Antroposofer är i regel okunniga om Steiners omfattande bildning. Man har till exempel hittat en rad sociologiska böcker från den tiden i hans bokhyllor med understrykningar och kommentarer – som han sedan implementerade i sin tregreningsvision. Även dåtidens radikala idéer om pedagogik fick inspirera hans egen waldorfpedagogik. Och i synnerhet eurytmin var i mycket ett resultat av att han inspirerats av flera samtida rörelseskolor där han till och med norpade ordet eurytmi från en av dom.

  Min respekt för karln minskar inte för det, tvärtom är det han åstadkom fortfarande storartat. En unik människa som förutom sin omfattande bildning också hade utomsinnliga förmågor. Men han var ingen gud.

  • alicia h.
  • december 8th, 2014

  Jag minns att jag läste för länge sedan någon som påstod att det enda verkligt unika som Steiner funnit på var idén om de två jesusbarnen. Det är kanske lite väl drastiskt. Men den här tanken som man inte så sällan stöter på hos antroposofer att Steiners tänkande i stort sett helt och hållet är unikt och nytt, som vore det något som kommit direkt från de högre världarna till honom — den är ju onekligen minst sagt tveksam. (Och blir ännu mer omöjlig att hålla fast vid ju mer forskning som görs om Steiner och hans inspirationskällor.)

  DOck hade han ju imponerande mycket i huvudet, oavsett varifrån det kom.

  • Filippa
  • januari 19th, 2015

  Ja, hans tankar var inte på något sätt nya och han hade verkligen imponerande mycket i huvudet (skratt)
  Problemet är att antroposofer tror att de och Steiner är de enda som vet. Och det är lite jobbigt.
  Men övertygelsen finns inte, inte den han hade. Det är bara den som kan leda någonstans, framförallt till tron som flyttar berg…

 1. mars 18th, 2022
 2. mars 23rd, 2022
 3. april 3rd, 2022
 4. april 14th, 2022
 5. april 14th, 2022
 6. april 23rd, 2022
  Trackback from : brand activations
 7. april 30th, 2022
  Trackback from : amb
 8. maj 9th, 2022
 9. maj 15th, 2022
  Trackback from : ambslot
 10. maj 17th, 2022
  Trackback from : replica watches
 11. maj 26th, 2022
 12. maj 29th, 2022
  Trackback from : Walther Handguns For Sale
 13. juni 1st, 2022
 14. juni 11th, 2022
  Trackback from : Cheap Yeezy
 15. juni 17th, 2022
  Trackback from : sbo
 16. juni 20th, 2022
 17. juni 20th, 2022
  Trackback from : website
 18. juni 21st, 2022
  Trackback from : FUL
 19. juni 21st, 2022
 20. juli 1st, 2022
  Trackback from : Construction Site Security
 21. juli 4th, 2022