Hjärnan säger att jaget är en illusion

Det är intressant att följa de försök som görs att från ett materialistiskt perspektiv komma underfund med människans gåtfulla väsen. Det senaste exemplet är en artikel i Svenska Dagbladet (5/2) som ägnar sig åt frågan vad jaget är. Det är en betraktelse över den tyske filosofen Thomas Metzingers tes att jaget är en illusion.

Han hävdar att hjärnan aktiverar och upprätthåller en ”jagmodell”, en föreställning om organismen som en helhet, och innehållet i denna modell är det vi kallar jaget. Jagets upplevelse av världen äger rum inne i en jagtunnel, där våra sinnesorgan är kraftigt begränsade och bara ger oss ett begränsat utsnitt av en oformlig mångfald som vi inte kan föreställa oss.

Medvetandeprocessen är inte så mycket en bild av verkligheten som en tunnel genom verkligheten. I denna tunnel lever vi hela vårt medvetna liv, och genom att jagmodellen placeras inne i världsmodellen skapas ett centrum varifrån jag blickar ut över omgivningen. Hjärnan skapar en upplevelse av att ett enhetligt jag är närvarande i en sammanhängande värld utanför hjärnan. På så sätt blir det lättare att orientera sig och hela livet blir litet enklare.

Jaget är alltså ingenting vi är, utan ett virtuellt verktyg som vi använder för att koordinera det egna agerandet och för att försöka förutsäga andras agerande, summerar artikelförfattaren Jan Söderqvist Metzingers teori.

Så kan man tänka om man vill förklara jagfenomenet utifrån ett enbart kroppsligt perspektiv. Man kan ju fråga sig vilka belägg han har för denna märkliga teori. ”Hjärnan aktiverar och upprätthåller en jagmodell” – varför skulle den göra det? Trots åtskillig tankemöda känns teorin på något sätt gripen ur luften. Tunnel genom verkligheten!

Problemet för den materialistiska världsåskådningen är att nå kunskap utanför the black box. Man kan inte förklara begreppet liv, bara analysera spåren av liv. Man ser inte logiken i döden, för man har inte det stora perspektivet – reinkarnationsförloppet. Man kan inte acceptera det kroppsfria tänkandet utan sitter fast i föreställningen om hjärnan som tankeproduktions-central. Och nu också som jagproducent – eller jagillusion, eller ”jaglös jagmaskin”.

Att vi säger jag till oss själva är alltså en konstruktion av hjärnan, säger Metzinger. Det är hans förklaring till begreppet jag, när vi enligt honom borde säga min hjärna anser, min hjärna vill eller min hjärna tycker illa om. Det borde ju sedan länge varit det konsekventa uttrycket för materialismens jaguppfattning.

Hans världsbild kan inte godta att begreppet jag står för något realt. Och måste därför avvisa den gamla föreställningen att jaget är chauffören och hjärnan motorn. Han vill nu att vi istället ska se framför oss bilden av en förarlös motor som startar och stänger av sig själv. Och som dessutom har svårt att rätt uppfatta vägen på grund av hallucinationer.

Slutledningarna blir alltmer absurda om spirituella orsakssammanhang utesluts som teoretiskt möjliga.

Men frågan är om inte dessa alltmer fantasifulla teoribyggen ändå är en bit på väg. Graden av abstraktion och vilja till förutsättningslöshet kanske ändå ger vettiga resultat i det långa loppet. Det var inte längesen man talade om hjärnan som en ”datamaskin”. Man arbetar med frågan. Det är ju trots allt en utveckling vi beskådar.

Och i alla händelser är det fascinerande vad den fria tanken åstadkommer. Hela civilisationsutvecklingen! Nog kan vi lita på att vetenskapen gradvis klurar ut de rätta förhållandena. Det är människans sätt att steg för steg gå vidare i evolutionen.

Att man ännu inte förstått att det som åstadkommit denna utveckling – det mänskliga tänkandet – är en andlig aktivitet, gör kanske inte så förtvivlat mycket på det här stadiet.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

  • Olof Andersson
  • februari 13th, 2010

  Läste också understreckaren med intresse och blev konfunderad. Vore intressant att fåveta mer om forskningen bakom. Det är ju inte säkert att Metzinger står för den materialistiska världsbilden, han kanske är en helt objektiv forskare som endast drar slutsatser av sina resultat. Den forskning jag hittills stött på angående att den fria viljan är en illusion (vilket väl tangerar det Metzinger studerat) har handlat om att man kan spåra hjärnaktivitet precis innan en person uplever att han/hon fattar ett beslut. Men det har bara handlat om att bestämma sig för ett av två alternativ e.d. i en experimentsituation. Kan forskningen påvisa något liknande när det gäler noggrannt övervägda beslut man måste fatta, t.ex. om man ska flytta till annan ort?
  Rudolf Steiner menade -om jag fattat det rätt- att det inte kan föreligga några motsättningar mellan vetenskapen och det andliga, men sen kommer ju frågan om vilka slutsatser som kan dras…

  • Gert Langhoff
  • februari 13th, 2010

  Det sørgelige er ikke at denne tanke findes, det sørgelige er at så mange hyller den og at hele lægevidenskaben er fuldstændigt overbevist af den.
  Men problemet består, at læger og videnskabsmænd foretrækker at forholde sig til den materie de kan tænke i, og opgiver den stræben efter den frie ånd og tanke som giver for mange ubesvarede spørgsmål for disse ellers dygtige mennesker.
  Hvor må det være skønt at være sikker på sin teori, at alt er fysisk og spørgsmålet kun består i at bevise dette.
  ”Jeg står her og jeg gider ikke andet”!
  Hvis man skulle omformulere disse kendte ord 🙂

 1. No trackbacks yet.