FC-metoden ledde till en omfattande förändring i medvetenhet och identitet

♦ ♦ ♦ I avhandlingen FC-på tröskeln till en annan värld (se förra krönikan) skriver Ingrid Liljeroth att hennes team trodde att åtminstone en del av de sjutton eleverna med funktionsnedsättning kunde läsa trots att de inte lärt det i skolan. Det visade sig att alla kunde – men att en del inte förstod vad de läste. Genom FC-metoden började medvetenheten att utvecklas. En elev upptäckte något nytt hos sig själv när han skrev. Han kommenterade det: Vad hände med handen.

Ett annat tecken på utveckling är en elevs förändrade sätt att vara. Han hördes inte som annars utan blev tystare. Han kände sig mycket nöjd när han hade skrivit och bad om att få en guldstjärna. Efter kort tid blev han mycket lugnare. Personalen förstod honom bättre och han fick större förtroende för dem. Han insåg att han kunde förklara vad han ville genom att han hade fått ett verktyg i FC.

Med anledning av Socialstyrelsens avrådan att använda FC togs beslut att begränsa användandet av FC till de personer som redan börjat använda kommunikationsformen. En av de vuxna eleverna reagerade då med en spontan ilska som riktade sig mot ”de som inte tror på mig”. Eleven ville skriva till chefen. Ilskan var på sätt och vis produktiv för kommunikationen. Denna fas avlöstes av en period av icke-skrivande på cirka en vecka och därefter kom reflektioner över vad som kommer att bli i framtiden. Känslan av osäkerhet var stor. Han skrev: Får jag fortsätta att skriva? Vilket visade tvivel på stödpersonernas försäkran om att ”det ska vi visst”, som i sin tur tydde på en insikt om vem som bestämmer över vad i organisationen.

Utvecklingen av skrivandet fortsatte hos alla 17 elever som deltog i undersökningen. Vissa tog stora steg medan andra behövde mer tid för varje steg. Alla tar initiativ till att skriva och visar stort behov att uttrycka sina upplevelser. Det finns skillnader i vars och ens förmåga att överföra sina tankar i ord. En elev ville kommentera sina nya glasögon: grymmgsygga. Läraren frågade om hon menade ”grymt snygga” och hon nickade. Hon verkade nöjd och stolt efteråt. En annan elev ville helst skriva hela tiden och gick runt och visade det med sitt pekfinger för att alla skulle förstå vad som var viktigt för honom.

Det är lätt att förstå vad en elev vill säga. Ibland stavar han inte helt korrekt, t ex skriver han ”gette” = jätte. Genom att hans motorik är begränsad kan han trycka på två tangenter samtidigt, t ex ”ruwskigt rolivgrt”. Att det betyder ”ruskigt roligt” är inte att ta miste på. Dock kan det förekomma att han har ord som är svåra att förstå. Med frågor kan han då förklara vad de betyder. Ibland verkar det som om han inte riktigt vet vad han vill ta upp. En annan situation som kan hindra flyt i samtalet är att stödpersonen börjar tala om sådant han just då inte är intresserad av att diskutera. Båda sitter då i sina tankar och möts inte. När något intressant ämne kommer upp blir det flyt. En sådan process kan, när samma ämne återkommer, leda till att innehållet successivt fördjupas.

Det är viktigt att FC-skrivarna har mer än en stödperson för att kunna tala om olika frågor. Men det innebär också att det ibland kommer in t ex assistenter som ännu inte hunnit öva upp sitt stöd. Då behöver man under en period börja om och arbeta upp samarbetet mellan stödpersonen och FC-skrivaren. En elev upplevde det vid ett tillfälle. Han ville då inte fortsätta. Läraren frågade varför han inte ville skriva. Hans svar blev:

E: Hon kunde inte hålla, kunde inte, håller löst i min hand ju, kunde inte lite inte lite kunde inte lite okk undra om hon orkar hålla min hela tiden nu.
L: Vill du pröva igen?
E: Ja det kan vi pröva ju ju ju

Arbetet med FC hade effekter på FC-skrivarnas personliga utveckling. Deras relationer utvecklades och tydliggjordes och deras medvetenhet om den egna personen och omvärlden växte påtagligt. En elev reagerade på ett sätt som talade för att han var omedveten om vad han kunde. Det verkade som om hans tankar och hans ord ”tillhör skilda världar”. Han förstod inte vad ord handlade om. Det som nu hände var att han började bli medveten. Samtidigt var han motiverad och ville skriva vilket talade för att han själv också märkte att något höll på att uppenbaras för honom.

Utvecklingen hos vissa kunde över tid vara så påtagliga att man kunde tala om en ”annan personlighet”. På en fråga till en elev var han lärt sig läsa blev svaret ”genom att läsa tidningar”. Vid en musikquiz visade det sig att eleven hade stor kunskap om både låtar och artister – och han stavade rätt på både svenska och engelska. På frågan var han lärt sig engelska svarade han: ”I SKOLAN”.

Det som blev särskilt framträdande i den fenomenologiska analysen var att det skett en omfattande förändring framförallt i medvetenhet och identitet, skriver Ingrid Liljeroth. Båda områdena utgår från jaget som är den centrala strukturen i identiteten. Det innebär att FC betytt en fördjupad utveckling av FC-skrivarna som personer i relation till omvärlden. FC har därmed blivit ett redskap i individens hela utveckling och givit möjligheter för dem att bli delaktiga i samhället. Kommunikation och lärande blir den sammanhållande process som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling. Ingrid Liljeroth:

»Alla FC-skrivare i vårt projekt har utvecklats mycket och oftast på ett överraskande sätt. Särskilt viktigt för alla FC-skrivarna är att omvärlden får veta att de kan läsa och skriva och att de kan mer än man tidigare bedömt att de kan. Alla visar sig också välorienterade. De vet vad som händer runt omkring dem och kan redogöra för vad de själva varit med om. Det är tydligt att det handlar om en komplex process som kräver mycket både av skrivarna och stödpersonerna. Även t ex föräldrar och syskon påverkas och kommer in i en ny livssituation.«

Rapporten med sina otaliga dialoger och iakttagelser – varav vi här endast redovisat en bråkdel – har hög trovärdighet. Det är svårt att förstå kritiken, FC är uppenbarligen en metod som gör stor skillnad för en hårt prövad gruppering i vårt samhälle. Men långtifrån alla är övertygade. Om det ska vi tala om i nästa krönika.

                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

    • Gerard Tenwolde
    • juli 9th, 2015

    Underbar läsning. Väl skrivet. En reflektion: vad gör kunskapen om läsning och skrivning med oss all? Jag brukar säga i skolan, vi är alla handikappade i förhållande till dyslektikerna; de ser och hör mer, än mig i varje fall.

  1. No trackbacks yet.