Antroposofin – ett ständigt pågående seminarium om livets stora mysterium

♦ ♦ ♦ Den antroposofiska rörelsen har alltsedan starten för hundra år sedan haft en besvärande oförmåga att sammanfatta antroposofins egenart. Det har antingen varit korta obegripliga formuleringar eller evighetslånga utläggningar som ingen orkar läsa. Och varje antroposof har sin egen förklaring vad antroposofin handlar om.

I förra krönikan tittade vi på ett exempel från Norge som visar på denna märkliga oförmåga. Den var dessutom i sitt språkbruk präglad av en förgången tid. Det svenska Antroposofiska sällskapets hemsida har den här beskrivningen, som också lämnar en del i övrigt att önska. Inte i någondera fallet får man egentligen en begriplig beskrivning av egenarten.

Vill man vara kortfattad kan man säga att antroposofin är en praktiskt inriktad världsåskådning baserad på reinkarnationsidén som utvecklat metoder inom meditation, pedagogik, omsorgsvård, jordbruk och läkekonst. Detta positionerar visserligen läran i förhållande till andra världsåskådningar, men ger ingen upplevelse av särarten.

Hur kan man då beskriva antroposofin så att den blir begriplig för andra än antroposofer? En översiktlig beskrivning där dess komplexitet och egenart blir tydlig? Här är ett försök.

Antroposofin sysselsätter sig med frågor om människans djupaste väsen och med de krafter, processer och lagbundenheter som utgör själva grunderna för vår existens. Det är en världsbild som är mycket komplex. I sina huvuddrag kan den sägas formulera mänsklighetens andliga, kulturella och sociala roll i historien, nuet och framtiden.

Intresset för antroposofi bottnar i ett sökande efter en bild av tillvaron i sin totalitet. Man letar inte efter en religiös tro, utan sätt att kunskapa om de yttersta tingen. Att genom uppövad sensibilitet för livets olikartade fenomen finna överordnade samband och mönster.

Antroposofin är inte en religion, den sysselsätter sig istället med alla religioners ursprung, deras utgångspunkt och bakomliggande drivkrafter – den så kallade mystiken. Antroposoferna är esoteriker, vilket enkelt uttryckt innebär att vad man än intresserar sig för stannar det aldrig vid något ytligt. Man går alltid på djupet.

Antroposofi omfattar därmed tillvarons alla skikt, även de osynliga, obevisade områden vårt ytliga vardagstänkande sällan vågar beträda; livet efter döden, vårt innerlivs gåtfulla mångtydigheter, idén om karma och reinkarnation, meningen med livet och liknande.

Centralt i utvecklandet av ett personligt förhållande till antroposofin är ödmjukhet och självkännedom. Därför visar antroposofin på vägar att kultivera det mänskliga själslivet där personligheten finstäms och utvecklas. Slumrande förmågor väcks, subtila aningar träder fram. Man kan på sätt och vis säga att antroposofin är en sorts universitet, eller ett ständigt pågående seminarium om livets stora mysterium.

På det personliga planet syftar antroposofin till personlighetsutveckling. Men det stannar inte där. På det yttre planet syftar antroposofin dessutom till samhällsutveckling, vilket kommit till uttryck inom framför allt pedagogik, sjukvård, jordbruk och omsorgsvård. Detta gör antroposofin unik inom alternativa världsåskådningar.

Inom det pedagogiska området handlar det om waldorfpedagogik. Denna skolform har varit verksam i vårt land sedan mitten av 1900-talet inom waldorfskolor och waldorfförskolor. Då det gäller sjukvård finns den antroposofiska medicinen med Vidarkliniken i Järna som främsta exponent. Här ges förutom speciella mediciner en rad terapier av utbildade läkare med specialistkompetens.

Antroposofins upphovsman Rudolf Steiner skapade också den första ekologiska jordbruksmetoden. Redan i början på förra seklet introducerade han den biodynamiska odlingen som sedan bildade skola för andra alternativa odlingssätt. För förståndshandikappade skapade Steiner dessutom en metod han kallade läkepedagogik. I Sverige har metoden praktiserats sedan mitten på trettiotalet i en rad läkepedagogiska hem runt hela landet.

Den antroposofiska världsbilden är mycket omfattande varför ovanstående försök till sammanfattning begränsats till bara det allra nödvändigaste. Den som vill veta mer kan ta del av de vanligaste frågorna kring antroposofin och den antroposofiska rörelsen som besvaras här.

Det finns naturligtvis en massa saker att tillägga. Men jag tror denna sammanfattning tar med det väsentliga. Jag hoppas också att den är begriplig för den breda publiken. Jag tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar.
                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank


 1. Det finns olika sätt att närma sig en beskrivning av vad antroposofin är. Antroposofin är som en människa. Det är en av de saker som gör det så svårt att sammanfatta kort. Hur ger man en rättvisande kort beskrivning av människan som gör henne rättvisa som människa i allmänhet, eller en beskrivning av en särskild människa? Det väsentliga kan man bara fånga kort, med poesi, en japansk haiku eller en dikt av Tranströmer.

  Wikipedias artikel om människan – http://sv.wikipedia.org/wiki/Människan – känns beklämmande torftig och platt, med sin bild av två nakna vardagsmänniskor som dominerande element, som tagna ur en läkarbok från 1960-talet i Elise Ottesen Jensens anda.

  Den tyska wikipediaartikeln om antroposofin är genomarbetad men också den, i ett land med omfattande antroposofikt baserade verksamheter sen hundra år, lite tafatt.

  Den svenska wikipediaartikeln går tillbaka på den engelskspråkiga versionen.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Antroposofi
  http://en.wikipedia.org/wiki/Anthroposophy

  http://www.thebee.se/antroposofi/ är ett ytterligare möjligt kort utkast till en beskrivning av antroposofin. Den är bara ett möjligt första utkast och kan naturligtvis utvecklas mycket mer nyanserat. Men den försöker i alla fall som skiss göra antroposofin rättvisa i några grunddrag.

  Men redan ”kunskapsväg” är problematisk, med sina rötter i tysk filosofi. Vad är en ”kunskapsväg” och vem vet vad det är idag?

  Beskrivningen har sina rötter i beskrivningen av antroposofin på http://waldorfanswers.org/Anthroposophy.htm och är en del av en sajt om waldorfpedagogiken, som jag började bygga för några är sen innan jag kände mig föranledd att delta i försvaret av de engelskspråkiga artiklarna på Wikipedia mot angrepp från särskilt en rabiat amerikansk waldorfförälder, som senare blev bannlyst från all fortsatt redigering av de antroposofirelaterade artiklarna på engelskspråkiga Wikipedia efter en skiljedomsprocess om redigeringen.

 2. Jag glömde nämna adressen till en svenska sajten om waldorfpedagogiken som jag började bygga, där artikeln om antroposofin ligger på http://thebee.se/WaldorfSvar/Antroposofi.html

  • tom hart shea
  • augusti 25th, 2019

  I find this description of the essentials of anthroposophy very apt and helpful. I hope that it will be used by anthroposophists to explain what they are working with.
  Thank You, Johan

 3. @tom hart shea

  I don´t think it has been used, at least not officially. But thanks for your kind words.

  Johannes

 1. mars 25th, 2014
 2. november 8th, 2015
 3. mars 17th, 2022
  Trackback from : san jose real estate
 4. mars 19th, 2022
  Trackback from : Shotguns
 5. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Carts
 6. mars 30th, 2022
  Trackback from : instant house valuation
 7. mars 31st, 2022
  Trackback from : slot999
 8. april 7th, 2022
 9. april 9th, 2022
  Trackback from : codeless automation
 10. april 14th, 2022
 11. april 20th, 2022
 12. april 21st, 2022
 13. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 링크판
 14. maj 4th, 2022
  Trackback from : los cabos mexico real estate
 15. maj 7th, 2022
  Trackback from : relxbycake.com
 16. maj 27th, 2022
  Trackback from : KWAVE
 17. juni 5th, 2022
  Trackback from : adhd fairfax va
 18. juni 5th, 2022
 19. juni 7th, 2022
 20. juni 14th, 2022
  Trackback from : coast cothing
 21. juni 17th, 2022
  Trackback from : prima weight loss reviews
 22. juni 23rd, 2022
  Trackback from : ถาดกระดาษ
 23. juni 26th, 2022
 24. juni 29th, 2022
  Trackback from : Seascape
 25. juli 4th, 2022
 26. juli 8th, 2022
  Trackback from : buy bergara guns
 27. juli 9th, 2022
  Trackback from : ror development environment
 28. juli 12th, 2022
  Trackback from : shop dumps pin 201
 29. juli 13th, 2022
  Trackback from : handgun prices
 30. juli 18th, 2022
 31. augusti 5th, 2022
  Trackback from : mayalynn