Tregreningen – mycket snack men lite verkstad

♦ ♦ ♦ Mötet med antroposofin i ungdomen ändrade mitt liv. Äntligen en världsbild som satte allt i ett sammanhang. Krafterna bakom tillvaron blottlades, människans komplexa väsen undersöktes, världshistoriens krumbukter kom i ett förklarat sken och inte minst – reinkarnationsidén visade på människan som ett evighetsväsen. Min entusiasm visste inga gränser.

Det unika med denna världsåskådning, och som gav den tyngd, var dess konsekvenser i det praktiska livet inom sjukvård, jordbruk, omsorg och pedagogik. Men det som mest fångade mitt intresse i början var Steiners samhällsanalys som jag tyckte var suverän. Tregreningen av den sociala organismen, som han kallade sin samhällsmodell, var ett försök att betrakta samhällsskeendet fenomenologiskt – befriat från ideologi och intressegrupperingars manövrerande. För en som var hjärtligt trött på det partipolitiska tjafset var detta ljuv musik.

Men en omläsning av Kärnpunkterna i den sociala frågan, boken där Steiner lanserade sin samhällssyn, är idag dessvärre en besvikelse. Den anarkosyndikalistiska grundtanken känns visserligen fortfarande sympatisk, men långtifrån realistisk – och den har heller aldrig vidareutvecklats. Ändå är idén fortfarande allmänt förekommande i antroposofiska sammanhang, som nu senast i Forum (nr 4,2012).

Social poesi, social skulptur är rubriken på en artikel av belgiskan Melanie Lauwaert som studerar på YIP (Youth Initiative Program) på Rudolf Steinerseminariet i Järna. Rubrikens poetiska formulering är typisk. Den följs av en lika poetisk betraktelse. ”Vår sociala kropps alla organ står under hot från flera håll samtidigt”, heter det. ”Allt verkar utmanas av ett gammalt och invant tänkesätt och genom en växande materialism som tillsammans leder till en stark stagnation och ett slags förhärdningsprocess.”

Detta känner vi igen, vi som har varit med ett tag. Och artikelförfattaren fortsätter:

»För att den sociala kroppen ska bli en frisk organism måste människan utveckla en `medkänslans ekologi´ genom att kultivera vårt tänkande och vår kreativa kapacitet. Ett paradigmskifte är avgörande. Människan längtar efter att skapa verklig frihet, gemenskap och samförstånd, men detta är inget som är oss av naturen givet. Vi måste aktivt arbeta för att skapa en skulptural social process.«

Vackra ord, men inget konkret. Vad en ekologisk medkänsla är utvecklas nämligen inte närmare, inte heller hur det kommande paradigmskiftet kan se ut. Sen är det ju svårt att skapa ”en skulptural social process” om det inte närmare förklaras vad den innebär. Och så fortsätter det. Vi uppmanas att utveckla ”social poesi”, det vill säga ”upplivandet och stärkandet av fantasin och den fria, kreativa, levande tanken, känslan och viljan genom att medvetet och aktivt vara i kontakt med den poetiska sfären av holistisk fantasi, inspiration och intuition”.

Holistisk fantasi – det är ingen hejd på de nyskapande begreppen. Problemet är bara att de är tomma, de står inte för någonting. För artikelförfattaren gitter inte förklara, det hon menar är därför höljt i dunkel. Och det blir knappast klarare längre fram:

»Vi måste börja med att i tanken aktivt om- och återskapa den värld vi vill leva i, men inte på ett intellektuellt sätt, utan ett visionärt och holistiskt sätt.«

Detta är snömos, till intet förpliktigande eufemismer. Man kan naturligtvis ursäkta det hela med att det är ett resultat av en ung människas svärmiska sinnelag – jag var likadan själv en gång – men problemet är att denna typ av texter är vanlig även hos äldre antroposofer. Istället för att ta itu med att förverkliga tregreningens från början spännande sociala idéer har man stannat upp i ett ofruktbart amatörfilosoferande – decennium efter decennium.

Man kommer osökt att tänka på uttrycket `det är lätt att säga tulipanaros´, det vill säga det är lättare sagt än gjort. Man kan också säga `mycket snack men lite verkstad´. För så är det med tregreningen. Trots att Rudolf Steiner misslyckades lansera sin samhällsmodell i början på förra seklet, lever drömmen kvar om tregreningens giltighet.

Men knappt hundra års handlingsförlamning har visat att tregreningen är en tulipanaros, en orealistisk utopi. Allt som återstår är verklighetsfrämmande retorik.

»Men om vi vill uppmuntra vår sociala kropp att verkligen återhämta sig och läka, så måste vi ge den dess rätta medicin. En medicin som inte bara botar en del, utan behandlar kroppen som en helhet och uppmuntrar de självläkande krafter som redan finns i den.«

 OK, men hur?

                                                                                                                   Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank


  • Torsten Lundberg
  • mars 9th, 2013

  Tack Johannes för din uppfriskande blogg!

  Håller med dig om att tregreningsimpulsen verkligen inte gjort något nämnvärt avtryck på världsutvecklingen. Ett litet undantag dock, som kan nämnas, är det sk Triple helix – ett begrepp som vuxit fram internationellt i samband med akademisk forskning och som åtminstone har en ”aura” av tregrening runt sig.

  Från att universitetens beslut om forskningsinitiativ ursprungligen tagits i mer eller mindre slutna akademiska rum, började samhällets politiker, från ena hållet, och företagens produktutvecklare, från det andra, successivt ”tränga sig in” i sammanhanget. Något som i sin tur lett till att forskningsuppdrag ibland fått väldigt långt drivna politiska direktiv, respektive väldigt styrd kommersiellt inriktning.

  Triple helix är tänkt att göra uppmärksam på behovet av balans mellan de tre världarna. I Wikipedia under Innovation står bl a:

  ”På konkret nivå kan man säga att ett innovationssystem består av en uppsättning aktörer, nätverk och institutioner som är ömsesidigt beroende. Aktörerna brukar delas in i tre undergrupper: (1) produktionsstrukturen (företag), (2) kunskapsinfrastrukturen (universitet), och (3) den stödjande strukturen (offentlig sektor). Dessa är involverade i en komplex väv av formella och informella nätverk, såväl inom som mellan de olika undergrupperna. Formaliserade nätverkskonstellationer mellan representanter för produktionsstrukturen, kunskapsinfrastrukturen och den stödjande strukturen brukar i litteraturen benämnas triple helix. När det handlar om innovationssystem är det dock inte alltid frågan om formaliserade, funktionella relationer, utan snarare om att dessa tre undergrupper ska fungera i harmoni med varandra och därigenom verka ömsesidigt förstärkande.”

 1. Tack Torsten! Jovisst finns det tredelning i många sammanhang, så på det sättet har väl tregreningen ibland inspirerat. Men nu var det samhällsmodellen jag mest tänkte på.

 1. mars 19th, 2022
 2. mars 19th, 2022
 3. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Texas gun trader
 4. mars 22nd, 2022
  Trackback from : san jose real estate
 5. april 4th, 2022
 6. april 5th, 2022
  Trackback from : Henry Golden Boy For Sale
 7. april 7th, 2022
  Trackback from : junk king denver
 8. april 29th, 2022
  Trackback from : new unicvv new website
 9. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 카지노사이트
 10. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 카지노사이트
 11. maj 4th, 2022
 12. maj 12th, 2022
  Trackback from : casas san jose del cabo
 13. maj 30th, 2022
  Trackback from : CZ USA Firearms For Sale
 14. juni 5th, 2022
 15. juni 6th, 2022
  Trackback from : Buy oz of magic mushrooms
 16. juni 14th, 2022
  Trackback from : Athletic Doctor
 17. juni 15th, 2022
  Trackback from : Janitorial Service
 18. juni 26th, 2022
 19. juli 1st, 2022
  Trackback from : Buy Kush Online
 20. juli 4th, 2022
 21. juli 12th, 2022
  Trackback from : cvv2 store
 22. juli 18th, 2022
  Trackback from : buy youtube comments custom
 23. juli 23rd, 2022
  Trackback from : sbobet
 24. juli 25th, 2022
  Trackback from : this page
 25. augusti 10th, 2022
  Trackback from : whitechew
 26. augusti 11th, 2022
  Trackback from : citadon
 27. september 18th, 2022
  Trackback from : barcelona drakt 2022
 28. september 24th, 2022
  Trackback from : juventus tröja
 29. september 25th, 2022
  Trackback from : maglia napoli 2022 prezzo