Kan du tala antroposofiska?

♦ ♦ ♦ Då jag flyttade ut till Järna i mitten på sjuttitalet kommer jag ihåg att jag blev imponerad av de antroposofiska uttryck man svängde sig med då man talade med varann. Som till exempel att all teknik och maktstrukturer genomgående benämndes som ahrimanska, en term Steiner använde för förstelning och en sorts motsats till skapande liv. Medan en person som  i dagligt tal skulle betecknas som flummig  i dessa kretsar kallades för luciferisk, det vill säga en person med en svärmisk läggning. Där det levande på sätt och vis ”gått till överdrift”.

Båda dessa begrepp är centrala inom antroposofin, en sorts grundprinciper som betecknar upplösande respektive förstelnade (andliga) krafter (eller väsen) i världen. De markerar de ensidigheter som människan hela tiden balanserar emellan. En sorts livsprinciper.

Andra lika grundläggande begrepp är astralkropp och eterkropp, beteckningar för själens respektive kroppens formkrafter. En människa som till exempel är vredgad eller starkt utåtagerande visar en stark astralitet, medan en sjuk och svag människa har problem med det eteriska.

På Järna-slätten tänker man inte, man gör sig tankar om, ett uttryck jag inte hört någon annan stans. Och saker och ting förvandlas inte, de metamorfoseras. Begreppet kommer ifrån de formförvandlingar i det levande man kan iaktta hos t ex en växt, ett blad. Tankar kring bladmetamorfosen utvecklades ursprungligen av Goethe, som är husgud i varje antroposofiskt hem. Det påtagliga Goethe-intresset inom antroposofin kommer sig av att Steiner i ungdomen var Goetheforskare och ständigt återkommer till Goethes idealbildning.

Att antroposofin inte är en religion eller ”bara” en världsåskådning utan en kulturimpuls har väl knappast undgått den uppmärksamme. Ibland ersatt med uttrycket framtidsimpuls. En och annan antroposof  kan i dessa kretsar respektfullt omnämnas som en spirituell människa – och då inte i den gängse betydelsen kvick, fyndig utan i betydelsen andlig. Denna betydelse gäller också i uttrycket en spirituell ekonomi. Helt enkelt en andligt inspirerad ekonomi.

Ett annat ofta använt ord i antroposofiska sammanhang är ”princip” som används i olika sammansättningar. Särskilt Kristusprincipen, som avser det för mänskligheten förebildliga i Kristus livsgärning. Detta är den stora skillnaden i synsätt jämfört med det traditionella kyrkoreligiösa förhållningssättet som mer uttrycker den personliga relationen till Kristus. Förnekandet av antroposofin som religion blir genom genom denna fundamentala attitydskillnad mer gripbar. Ett annat ofta använt uttryck är det för utomstående obegripliga initiationsprincip blir civilisationsprincip. Med detta menas den omfattande verkan antroposofin (initiationsprincipen) har på människorna, för att i en (avlägsen) framtid prägla hela vår civilisation (civilisationsprincipen). Antroposofin omvandlar på sikt hela civilisationens förhållningssätt, typ.

Karma och reinkarnation är naturligtvis också centrala. I vardagsspråk kan man säga hon är inte riktigt inkarnerad, vilket i dagligt tal betyder ungefär utflippad. ”Hon måste ner i det fysiska”, kan man då säga i det man skisserar den principiella lösningen på problemet. En typisk kommentar till ett komplicerat relationsdrama blir på antroposofiska ”det måste vara något karmiskt” .

En utbredd uppfattning är att det finns antroposofer som inte vet att de är antroposofer(!). Det är människor som har hög moralisk svansföring och ett sinne för framtidsinriktade uppgifter. Men eminenta personligheter som till exempel Dag Hammarskjöld, Nelson Mandela, Vaclav Havel och Dalai Lama är något mer än bara omedvetna antroposofer, de betecknas som mikaeliter* – människor som för mänsklighetsutvecklingen framåt. Deras gärningar är mikaeliska.

Fröet är en mycket vanlig metafor då en antroposof vill ge känslan av något med utvecklingspotential. Man har lagt ett frö till något. En vagare variant är begreppet fröartad som mer uttrycker en intention. ”Verksamheten har något fröartat över sig”. Väsensartad  är också ett ofta använt begrepp som uttrycker inte bara det immateriella ”väsen”, i betydelsen andlig entitet, utan mer den andliga tendensen. På samma sätt uttrycker det vätskeartade mer en principiell kvalitet än en konkret vätska.

Liknande subtiliteter förekommer ofta i antroposofiskt språkbruk. De fyra elementen (jord, luft, vatten, eld) från antikens begreppsbildning lever här fortfarande i högönsklig välmåga. Man talar allmänt om luftelementet och vattenelementet som uttryck för en sorts kvalitéer. Klassisk är historien om läraren på Rudolf Steinerseminariet som på detta sätt ville komma åt det andligt-kvalitativa i begreppet värme som han karakteriserade som värmeelementet. Det dröjde några sekunder innan publikens fnissningar avbröt framställningen. Men han kunde också ha använt det lika förekommande begreppet  värmekvalitén.

Åtskilligt återstår i detta säregna fackspråk, men ovanstående torde ändå vara de viktigaste begreppen.

* Efter ärkeängeln Mikael som enligt antroposofisk uppfattning nu är tidsande.

                                                                                                             Johannes Ljungquist

Twingly BlogRank

Share                        
 1. No comments yet.

 1. juli 17th, 2022
 2. juli 24th, 2022
  Trackback from : fresh ccv
 3. juli 28th, 2022
  Trackback from : Henry Golden Boy For Sale
 4. augusti 4th, 2022
  Trackback from : sbo
 5. augusti 5th, 2022
  Trackback from : 누누티비 주소
 6. augusti 7th, 2022
  Trackback from : real estate pescadero
 7. september 8th, 2022
  Trackback from : magnum research
 8. september 8th, 2022
  Trackback from : chiappa rhino 50ds
 9. september 8th, 2022
  Trackback from : Jardin Public tram stop
 10. september 10th, 2022
  Trackback from : buyweedonlineshop
 11. september 20th, 2022
  Trackback from : Colt Gun Shop
 12. september 20th, 2022
  Trackback from : Henry Firearms For Sale
 13. september 22nd, 2022
  Trackback from : https://www.meleszenawi.com/
 14. september 22nd, 2022
  Trackback from : baby jeeter
 15. september 23rd, 2022
  Trackback from : burma shrooms
 16. september 23rd, 2022
  Trackback from : baby jeeter pre rolls
 17. september 24th, 2022
  Trackback from : Subtext inmate
 18. september 26th, 2022
  Trackback from : 야동
 19. september 27th, 2022
  Trackback from : visit here
 20. september 28th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 21. september 29th, 2022
  Trackback from : sig sauer pistols
 22. oktober 1st, 2022
  Trackback from : access the metaverse
 23. oktober 2nd, 2022
  Trackback from : Buy CCI Ammunitions Online
 24. oktober 4th, 2022
  Trackback from : springfield guns for sale
 25. oktober 5th, 2022
  Trackback from : live draw sydney
 26. oktober 6th, 2022
  Trackback from : youtube views
 27. oktober 8th, 2022
 28. oktober 10th, 2022
 29. oktober 10th, 2022
  Trackback from : Guns For Sale Online
 30. oktober 12th, 2022
  Trackback from : Where to buy weed in NJ
 31. oktober 14th, 2022
  Trackback from : Premium CBD Buds
 32. oktober 15th, 2022
 33. oktober 15th, 2022
 34. oktober 17th, 2022
  Trackback from : Kennected Reviews
 35. oktober 19th, 2022
  Trackback from : glock 19x
 36. oktober 22nd, 2022
 37. oktober 23rd, 2022
  Trackback from : ios developer company
 38. oktober 26th, 2022
 39. oktober 30th, 2022
  Trackback from : New Power Texas reviews
 40. november 1st, 2022
 41. november 1st, 2022
  Trackback from : useful reference
 42. november 2nd, 2022
  Trackback from : Gun store Leander tx
 43. november 3rd, 2022
  Trackback from : best passive income
 44. november 4th, 2022
  Trackback from : ClearDAO
 45. november 6th, 2022
 46. november 8th, 2022
  Trackback from : article source
 47. november 9th, 2022
  Trackback from : privacy
 48. november 13th, 2022
  Trackback from : free mind mapping
 49. november 13th, 2022
  Trackback from : look at these guys
 50. november 13th, 2022
  Trackback from : la ventana real estate