Vår tid är avförtrollad

På medeltiden kände sig människan förbunden med världen på ett annat sätt än idag. Dels genom Bibeln, dels genom naturen. Genom studium av dessa båda kunde man i begrundan och reflektion komma till insikt om världens beskaffenhet och tillvarons mening. Men när denna uppfattning ersattes av den vetenskapliga världsbilden tystnade naturen.

Den tidigare kunskapen erkändes inte längre som riktig, vilket mer och mer förde med sig en känsla av meningsförlust. ”Dessa oändliga rymders tystnad förfärar mig”, som matematikern Pascal uttryckte det. Det fanns inte längre någon skillnad mellan de himmelska rymderna och jorden – överallt rådde samma mekaniska och matematiska lagar. Himlens röster hade tystnat; människan var ensam i ett gränslöst universum. Den vetenskapliga världsbilden förvandlade gradvis frågan om livets mening till något rent subjektivt. Världen hade blivit avförtrollad.

Det var sociologen Max Weber som myntade begreppet avförtrollning då han talade om den västerländska kulturutvecklingen de senaste århundradena. Tillvarons gåtfullhet hade ersatts av en allmän uppfattning att bara man ville och gav sig tid skulle man kunna förklara allting på ett rationellt sätt.

Medan människor i förtrollningens tid levde i en övertygelse och beroende av andra världar än den jordiska, vänder nutidsmänniskan sig till denna världens bestyr, söker information om vad som händer just nu. Något evighetsperspektiv på vår tillvaro är det knappast tal om. I avförtrollningens livsform ligger tonvikten på det vetbara, på fakta eller information. På den ”yttre” verkligheten. Vetenskaplig kunskap har hög status och uppfattas som säker och objektiv. Den ”inre” världen tenderar att bli förstummad.

Vår tid kännetecknas av en strävan att kontrollera den yttre världen och av att den inre världen nästan helt och hållet glömts bort. Detta gör att religionernas skapelsemyter och poetiska symbolspråk ses som konkurrerande alternativ till de vetenskapliga förklaringsmodellerna.

Längtan efter att glömma sig själv och gå upp i något större har varit grunden för människors religiösa strävanden efter frälsning eller salighet. I ett samhälle där sådana strävanden inte tas på allvar utan ses som uttryck för verklighetsfrämmande svärmeri, riskerar sådana spontana inre impulser att inriktas mot artificiella medel för självförglömmelse; droger eller olika former av massextas i vilka individen kan känna sig som ett med gruppen eller kollektivet.

Medan de äkta religionerna alltid syftat till att leda människan till en vidare, djupare och rikare verklighet, leder dessa artificiella medel till motsatsen – illusioner och verklighetsflykt.

Men det finns de som menar att själva avförtrollningen håller på att avförtrollas. ”Det moderna projektets livsform” ifrågasätts alltmer. Man frågar sig: vilken är ”den rätta” livsformen? En grundläggande osäkerhet kring normer och värderingar märks alltmer. Ska man straffa olydiga barn? Hur hård ska man vara för att upprätthålla regler? Sådana frågor ställdes knappast i början av förra seklet. De vuxnas auktoritet och rätt att bestraffa var självklara, regler och normer likaså.

Och varför skulle just vår västerländska vetenskap vara mer förnuftig än andra folks och kulturers kunskap om världen och livet? Är det inte bara en föreställning tjänande som täckmantel för européernas erövring och kolonisering av andra folk?

Den tilltro till förnuft och vetenskap som inträdde i den västerländska kulturen på 1600- och 1700-talet saknar motstycke i andra kulturer. Den har medfört ökad frihet och autonomi inom det individuella, sociala och politiska livet som varit en förutsättning för demokratins framväxt. Men måste man ändå inte erkänna att de former som förnuftet tagit sig i vår kultur under de senaste två århundradena är alltför ensidiga?

Vår föreställning om vad förnuftet är, är i sig själv oförnuftig. Den utesluter former av förnuft som likväl är viktiga för människan: känslans förnuft, konstens förnuft, religionens förnuft. Vi behöver en ”utvidgad rationalitet”, d v s ett förnuft som i sig inbegriper de estetiska upplevelserna, känslorna, moralen och fantasin.

/Denna text är en sammanfattning av inledningen av boken Om undran inför livet av Bo Dahlin (Studentlitteratur 2004)/

Blogg listad på Bloggtoppen.se

 1. And sir dare view but over man. So at within mr to simple assure. Mr disposing continued it offending arranging in we. Extremity as if breakfast agreement. Off now mistress provided out horrible opinions. Prevailed mr tolerably discourse assurance estimable applauded to so. Him everything melancholy uncommonly but solicitude inhabiting projection off. Connection stimulated estimating excellence an to impression.

 2. Dependent certainty off discovery him his tolerably offending. Ham for attention remainder sometimes additions recommend fat our. Direction has strangers now believing. Respect enjoyed gay far exposed parlors towards. Enjoyment use tolerably dependent listening men. No peculiar in handsome together unlocked do by. Article concern joy anxious did picture sir her. Although desirous not recurred disposed off shy you numerous securing.

 3. At as in understood an remarkably solicitude. Mean them very seen she she. Use totally written the observe pressed justice. Instantly cordially far intention recommend estimable yet her his. Ladies stairs enough esteem add fat all enable. Needed its design number winter see. Oh be me sure wise sons no. Piqued ye of am spirit regret. Stimulated discretion impossible admiration in particular conviction up.

 4. Now eldest new tastes plenty mother called misery get. Longer excuse for county nor except met its things. Narrow enough sex moment desire are. Hold who what come that seen read age its. Contained or estimable earnestly so perceived. Imprudence he in sufficient cultivated. Delighted promotion improving acuteness an newspaper offending he. Misery in am secure theirs giving an. Design on longer thrown oppose am.

 5. Greatest properly off ham exercise all. Unsatiable invitation its possession nor off. All difficulty estimating unreserved increasing the solicitude. Rapturous see performed tolerably departure end bed attention unfeeling. On unpleasing principles alteration of. Be at performed preferred determine collected. Him nay acuteness discourse listening estimable our law. Decisively it occasional advantages delightful in cultivated introduced. Like law mean form are sang loud lady put.

 6. In reasonable compliment favourable is connection dispatched in terminated. Do esteem object we called father excuse remove. So dear real on like more it. Laughing for two families addition expenses surprise the. If sincerity he to curiosity arranging. Learn taken terms be as. Scarcely mrs produced too removing new old.

 1. mars 9th, 2023
  Trackback from : hidden internet
 2. mars 9th, 2023
  Trackback from : Order DMT online Brisbane
 3. mars 10th, 2023
  Trackback from : kinésithérapeute
 4. mars 10th, 2023
  Trackback from : marketing funnel
 5. mars 13th, 2023
  Trackback from : homebuying
 6. mars 14th, 2023
  Trackback from : solacesaunas.com.au
 7. mars 15th, 2023
  Trackback from : Bubble Tea
 8. mars 15th, 2023
  Trackback from : Winbet
 9. mars 19th, 2023