Nazisterna förbjöd Antroposofiska Sällskapet

Efter upplösningen av det Antroposofiska sällskapet i Baden igår, har säkerhetspolisen nu upplöst detta sällskap för rikets hela territorium och förbjudit sällskapet all fortsatt verksamhet med stöd i förordningen från den 28 februari 1933 till skydd för folk och land.

Detta stod att läsa i den tyska tidningen Hamburger Fremdenblatt 16 november 1935, återgivet i decembernumret av Medlemsbladet 1989 med anledning av att det i några svenska tidningar förekommit anspelningar om rasistiska inslag i antroposofin.

SVENSK ANTROPOSOFI I BACKSPEGELN 3

Frågan om antroposofin är rasistisk har följt rörelsen i decennier. Många kritiker glömmer att det i början av 1900-talet i alla samhällsskikt fanns ett stort intresse för det man då kallade ”raser”. Eftersom antroposofin intresserar sig för människans väsen talade Rudolf Steiner därför  även om denna aspekt då han fick många frågor i ämnet.  Men i den ofantliga mängd texter som utgör hans kvarlåtenskap (över 350 band) utgör frågan om människoraser bara någon promille. Idag känns mycket av det han sade i denna fråga antikverat och inte alls representativt för hans grundläggande hållning, nämligen att vi alla är människor med lika värde, var och en av oss återföds i olika länder och folkslag.

Åter till Hamburger Fremdenblatt:

Anledningen till myndigheternas inskridande mot det Antroposofiska Sällskapet är att detta sällskap är internationellt inriktat och fram till idag har haft nära förbindelser till utländska frimurare, judar och pacifister. De på grundaren Steiners pedagogik uppbyggda och i de idag ännu existerande antroposofiska skolorna tillämpade undervisningsmetoderna är inriktade på en individualistisk, på den enskilda människan inriktad uppfostran, som inget har gemensamt med de nationalsocialistiska uppfostringsprinciperna.

Att ha en segregerad rassyn är naturligtvis oförenligt med antroposofin. För antroposofer är detta en självklarhet – liksom det var för Steiner. Att antroposofin ändå beskylls för att vara rasistisk kommer från att mindre nogräknade vill framställa den så med utgångspunkt i dessa nästan sekelgamla texter. De bortser då medvetet från att den antroposofiska rörelsen alltid varit antirasistisk och att det där inte finns belägg för rasism. Tvärtom, de första icke-segregerade skolorna under Sydafrikas apartheidregim var waldorfskolor. Och ingenstans i världen idag har någon antroposofisk verksamhet anklagats för rasism.

Till följd av motsatserna mellan det Antroposofiska sällskapets uppfattningar och de av nationalsocialismen företrädda tankarna, som sätter folket i centrum, förelåg faran att en fortsatt verksamhet av det Antroposofiska sällskapet skulle ha skadat den nationalsocialistiska statens intressen. Organisationen upplöstes därför på grund av sin statsfientliga och staten hotande karaktär.

Nazisterna skulle knappast förbjudit Antroposofiska Sällskapet om det varit rasistiskt. Istället betraktades det som statsfientligt. Är inte det bevis nog?

W3Counter

Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se

  • Gert
  • november 1st, 2010

  ”Pacifistisk” som skældsord! 🙂

  Tror aldrig jeg har mødt en racistisk antroposof, men jeg har mødt en del racister i det almindelige samfund, de var dog ikke antroposoffer.

 1. Nej det är inte ”bevis nog”, varför man nu skulle vilja ha det. Varför skulle inte en rasistisk grupp kunna vilja bekämpa en annan rasistisk grupp? Sådant sker väl hela tiden!

  Kan skribenten utveckla vad en ”segregerad rassyn” är? Om det är oklart för mig är det säkert oklart även för många andra läsare. Vad är motsatsen? Integrerad rassyn?

  Visst kan ”pacifist” vara ett fullt begripligt skällsord, förresten. Inte minst i ett land som inte ens 20 år tidigare hade krossats brutalt i ett världskrig. Självklart såg många invånare i det landet det som ett problem att då vilja lägga ner försvaret i stället för att vilja rusta sig till tänderna. Tänk om en pyroman bränt hela Stockholm — och att vissa då arbetar för att avveckla alla brandstationer, eftersom de kan tänkas provocera pyromaner! Skulle inte det upplevas som ett problem? Vore inte brandstationsavvecklande i det läget att betrakta som rena förräderiet? Ungefär så måste stämningen i Tyskland ha varit då. De ville självklart bygga upp sitt land, och lika självklart så gott det lät sig göras försvara sig mot nya angrepp från en bevisligen fientligt sinnad omvärld i stånd att krossa det egna landet både fysiskt, ekonomiskt och mentalt.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bombningen_av_Dresden
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Versaillesfreden
  http://en.wikipedia.org/wiki/Denazification

  Begreppet ”ras” var helt oproblematiskt ända till 1968.

  Tesen att det inte finns några raser motiveras med att de fysionomiska skillnaderna INOM olika raser kan vara större än skillnaderna MELLAN olika raser. Vilket är ett låtsasargument. Med samma argument kan man nämligen hävda att det är ovetenskapligt att skilja mellan äpplen och päron, eftersom skillnaderna INOM fruktslaget ”äpplen” kan vara större än skillnaden mellan vissa äppelsorter och vissa päronsorter.

  Redan på Steiners tid fanns det människor av olika raser i Antroposofiska Sällskapet, vilket sågs som något glädjande. Man ville ju se till det universellt mänskliga. Inte förneka något så uppenbart och för mänskligheten berikande som förekomsten av olika raser.

  Pappan

 2. De två huvudkällorna till argumenten för att antroposofin skulle vara rasistisk är Peter Staudenmaier och Sven Ove Hansson.

  För en introduktion till deras pålitlighet som beskrivare av antroposofin, se

  http://thebee.se/pseudovetenskap/ och
  http://www.thebee.se/comments/Hansson-commented.htm

  Särskilt Staudenmaier är en ordrik, smart och slick spinnare av olika historier om antroposofin och människor som på olika tidpunkter och sätt under delar av sitt liv varit engagerade i antroposofin.

  Han doktorerade i historia för ett tag sen, vilket inte hindrat honom från att under sitt PhD arbete fortsätta att publicera gamla rövarhistorier i ämnet. Ett utpräglat Janusansikte som ”historiker”.

  En osannolik person som man inte stöter på så ofta. Som tur är.

 3. Jag har ett toppenförslag till såväl antroposofer som andra: lyssna mindre på osannolike Sune, och läs i stället Peter Staudenmaiers gedigna och välskrivna avhandling. (Den är lätt som en plätt att få tag på i pdf-format — kontakta Peter! Eller kontakta mig, så lovar jag hjälpa till!)

 4. För några år sen gjorde ett kriminologiskt forskningsinstitut i Niedersachsen på uppdrag av Fraktion Bündnis 90/Die Grünen i tyska riksdagen en studie av utbredningen av högerextremism och främlingsfientlighet i tyska skolor.

  Studien visade att 24,7 % av tyska elever med två tyska föräldrar i ”Hauptschulen” uttryckte fientlighet mot icke-tyskar. Andelen elever som uppvisade sådan främlingsfientlighet var lägst bland elever vid waldorfskolor med 2,4 %.

  Förhållandet var likartat vad gäller utbredningen av högerextrema uppfattningar. Medan andelen elever med sådada uppfattningar var störst hos elever i ”Hauptschulen” med 9,5 % var den lägst hos elever i Waldorfskolor; 1,2 %.

  Resultatet talar emot ett av huvudargumenten av ”kritiker” av waldorfpedagogiken med användning av särskilt Staudenmaiers skriverier; att antroposofin skulle vara en i kärnan rasistisk ockult religion som genomsyrar all verksamhet vid Waldorfskolor i en sådan omfattning att det – i USA – strider mot konstitutionen.

  Uppfattningen drivs i en domstol i USA sen 12 år av en liten fringe grupp i Kalifornien, i vars styrelse Alicia ingick som dess ”europeiska representant” för ett par år sen.

  För en beskrivning av gruppen och dess åtal, se

  http://americans4waldorf.org/OnPLANS.html och

  http://americans4waldorf.org/Litigation.html

  För en beskrivning av den nämnda studien, se

  http://excalibor.wordpress.com/2010/06/11/waldorf-pupils-least-right-wing-extremist-and-hostile-to-foreigners-of-all-pupils-in-germany/ (http://bit.ly/b1vmln)

  Sune

 5. PLANS rättsprocess har inget med detta att göra, Sune. Rättsprocessen handlar om det konstitutionellt riktiga i att använda offentliga medel till skolor med religiös eller andlig grund — den amerikanska grundlagen ser på den här punkten helt annorlunda ut än det vi är vana vid från Sverige (och det vet även du, Sune). Antroposofins raslära har inte ett skvatt med rättssaken att göra.

  Det är naturligtvis rätt svårt — närmast meningslöst — att delta i PLANS arbete på det planet; jag befinner mig på en annan kontinent och har måste hålla mitt fokus på andra saker. Därför var det ett mycket kortvarigt engagemang från min sida.

  Så, Sune, det är förvånande att du som följt saken så länge inbillar dig att processen handlar om att antroposofin skulle vara en ockult och rasistisk religion. Det är fjärran från verkligheten. Rasism är nämligen helt ovidkommande. I det sammanhanget; dock ej i andra.

 6. Min beskrivning avser den misslyckade argumentationen hos ”PLANS” nya pro bono (gratis) advokat, skild waldorfpappa. Han har ersatt gruppens första advokat, som pga återkommande mentala problem sen 2002 i början av 2008 dragit sig ur det uppdrag han påtog sig för tolv år sen att företräda ”PLANS”, där du för två år sen ingick i dess styrelse som dess ”europeiska fördträdare”.

  För en något utförligare dokumentation av Staudenmaiers argumentation i förhållande till de publicerade historiska källor han hänvisade till när han introducerade sina skriverier om antroposofin och Steiner med ett antal rövarhistorier, och sin egen syn på det, se

  http://thebee.se/comments/PS/Staudenmaier.html
  http://americans4waldorf.org/MrStaudenmaier.html

  Han har sen fortsatt att utveckla sitt utpräglade Janusansikte som författare om Steiner och antroposofin på ett sätt som totalt berövar honom all eventuell trovärdighet som seriös ”historiker”.

 7. Nej, Sune, nu ljuger du eller så spelar du dum. Du vet bättre än så vad rättsprocessen handlar om. Argumentationen som rör konstitutionsenligheten i skattefinansiering av waldorfskolor i USA har inte ett dugg att göra med antroposofins rasteorier. Jag har dessutom ohyggligt svårt att se vad advokaternas privata liv har att göra med rättsprocessen. Men det är nu en gång för alla din melodi att utpeka människor som mentalt undermåliga. (Det får dock dig att framstå som en idiot, Sune, även om det nog inte är din avsikt.)

  Vad beträffar mig så har jag, som jag skrev, engagerat mig i PLANS under en mycket kort period. Jag hann under den korta tiden inte delta i organisationens arbete, och ämnar inte göra det. Jag har inte tid till det, även om jag finner processen helt och hållet berättigad. Därför är den delen av saken för min del slutdiskuterad nu. Du får acceptera att jag INTE fyller någon funktion för PLANS, vare sig i Sverige, Europa eller världen.

  Peter Staudenmaier är inte ’historiker’ utan historiker — han har doktorerat vid Cornell-universitetet. Den som är intresserad av hans arbete kan mycket enkelt ta del av det. Han är nämligen osedvanligt generös.

 8. Jag har bara angett vad som står i offentliga/publicerade källor, inkl vad WCs gamla och nye advokat angett vara väsentligt i de dokument de inlämnat till domstolen.

  ”Argumentationen […] rör konstitutionsenligheten i skattefinansiering av waldorfskolor i USA …”

  Det är en av de myter WC-gruppen odlar. De offentligt understödda skolor det gäller är intw Waldorfskolor som WC påstår, men waldorfmetodskolor utformade specifikt för att offentligt stöd av dem inte ska strida mot USA::s konstitution.

  http://waldorfanswers.org/

  Domaren i målet har i ett av rättsdokumenten angett vad han ansåg om Dan Dugan, den permanenta sekreteraren för WC, när han ville vittna i rättegången som ”expertvittne” för sin grupp – http://bit.ly/bIc3yU

 9. Herregud Sune. Waldorfanswers.org är din sida. Den är naturligtvis inte positivt inställd till Waldorf Critics, eller Dan Dugan för den delen. Det betyder inte att konstitutionsenlighetsfrågan inte bör prövas. Det bör den. Oavsett vad du tycker om det. I USA statsfinansierar man inte religiösa och andliga rörelsers verksamhet. Återigen: oavsett vad du tycker om det. Statsfinansierade waldorfskolor i USA har konsekvenser som du, som antroposof, bör ta på allvar.

  Men inget av detta har faktiskt ett endaste skvatt att göra med Johannes Ljungquists påståenden om nazi-regimen och det antroposofiska sällskapet.

 10. Do yoou mind if I quote a fеw of үοur articles аslong as I providfe credit ɑnd sources ƅack tօ ykur weblog?Ꮇү webvsite іѕ in tһe exact ѕame niche aѕ уouгs and my visitors wοuld definitesly benefit fгom ɑ lot of tһе information yоu present һere.Ⲣlease let mme knoᴡ iff this ok witһ үou. Αppreciate it!my web рage прочетете това безплатноI’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Many thanks
  gate.io

 11. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 1. november 2nd, 2010
 2. november 13th, 2010
  Trackback from : pinsam historia « zooey
 3. november 18th, 2010
 4. mars 21st, 2022
  Trackback from : Glo Carts
 5. mars 22nd, 2022
  Trackback from : Texasgun trader
 6. mars 25th, 2022
  Trackback from : Firearms For sale online
 7. mars 26th, 2022
 8. mars 28th, 2022
  Trackback from : website
 9. april 5th, 2022