Allt du vill veta om antroposofi – men varit för rädd att fråga om

Vad är en antroposof?
Den som är intresserad av antroposofi kallas ofta för antroposof.

Vad är antroposofi?
Antroposofin är komplex. Enklast kan man se den som en världsåskådning som fokuserar på det allmänmänskliga. Den kan i vissa fall också kallas en lära i det att den företräder bestämda förhållningssätt som reinkarnation, att människan har ett andligt ursprung, en speciell syn på världsutvecklingen och liknande. Men antroposofin är framförallt en metod för självkännedom och andligt-själsligt växande. Genom meditativa övningar ger antroposofin möjlighet att höja sig från fastlagd världsåskådning till ett personligt förhållande till den andliga världen och det egna livet. Det är den antroposofiska metoden. Den brukar också kallas den antroposofiska kunskaps- eller skolningsvägen.

Vad står antroposoferna för?
Det finns inget regelverk för antroposofer, inget man bör eller inte bör göra, eftersom det egna omdömet är utgångspunkten i antroposofin. Men en som intresserar sig för antroposofi intresserar sig för människan, världen, samhället och tillvarons stora existentiella frågeställningar kring livet och döden, för det är vad antroposofin handlar om. Ett allmänt förekommande förhållningssätt hos antroposofer är därför respekt för demokratiska och mänskliga rättigheter, ansvarskänsla för djur och natur och intresse för allt som har med mänskligt framåtskridande att göra. Politiskt skiljer sig antroposofer knappast från övriga samhället.

Är antroposofin en sekt?
Nej. Antroposofiska Sällskapet är en intresseförening. Alla intressesammanslutningar riskerar att utveckla sekteristiska tendenser. Själva idén med att människor samlas kring ett gemensamt intresse har i sig ett frö till sekterism. Det blir lätt en känsla av ”vi här” och ”dom där”. I den antroposofiska rörelsen existerar säkert också sådana förhållningssätt. Men det som präglar antroposofin är det motsatta – en stor öppenhet mot samhället. Vem som helst kan bli medlem i intresseföreningen Antroposofiska Sällskapet. Den antroposofiska rörelsen driver sedan många år institutioner inom vård, skola och omsorg där samhället har full insyn. För närvarande finns i landet cirka trettio allmänna grundskolor (waldorfskolor) och ett hundratal waldorflekskolor där majoriteten av föräldrarna inte är antroposofer. Omsorgsvården inom den så kallade läkepedagogiken är landstingsstödd och sysselsätter tusentals människor inom uppåt ett hundratal verksamheter i landet. Man driver sedan länge nordens enda alternativsjukhus, Vidarkliniken,

Är antroposofin en religion?
Antroposofin är ingen religion, men kallas ofta för det eftersom många upplever intresset för andlighet som synonymt med religion. Men antroposofin är till skillnad från religionen inte trosbaserad. Man intresserar sig för komplexiteten i tillvarons bakomliggande orsakssammanhang i ett meditativt sökande efter trancendenta egenupplevelser. Ett självständigt förhållningssätt till antroposofin grundläggs genom ett meditativt kunskapande. Antroposofins källor går tillbaka till framförallt den kristna mystiken, som på många sätt är besläktad med både islamsk och judisk mystik. Mystikens syfte kan sägas vara en väg för människan att komma till insikt om sig själv och världen. Denna strävan är motsatt den religiösa fundamentalismens beroende av dogmer och ledare.

Är antroposofin kristen?
Då antroposofins grundare Rudolf Steiner utvecklade sin antroposofi anknöt han till en västerländsk kristen mysterietradition som man känner den från Johannes av Korset, rosenkreutzarna och i viss mån gnosticismen och frimurarna. Antroposofin ser Kristus som central i världsutvecklingen, både som mänsklighetsideal och som högt andligt väsen. Men eftersom Antroposofiska Sällskapet inte är en religion utan en konfessionslös intresseförening för mänsklig utveckling kan vem som helst bli medlem oavsett religiös tillhörighet. I Egypten finns t ex ett stort antroposofiskt center (Sekem) där alla verksamma är muslimer.

Handlar den antroposofiska läran om att uppnå harmoni?
Naturligtvis strävar varje människa efter att minimera sitt eget lidande, men en total fokusering på detta riskerar att urarta i egoism. Den antroposofiska idealbildningen handlar snarare om att man söker sin egen väg i livet och arbetar för en bättre värld, den är inte primärt en strävan efter harmoni. Livet handlar för det mesta om helt andra saker.

Har antroposofin något att göra med ockultism?
En sensationslysten underhållningsindustri inom främst film, rockmusik och media, har givit begreppet ockultism starkt värdeladdade associationer till häxeri, svart magi, djävulsdyrkan och allmänt hokuspokus. Ursprungligen var ordet ockultism ett okontroversiellt uttryck för det som är fördolt, osynligt. (I den meningen är t ex Bibeln en ockult urkund. Många människor läser den bokstavligt, men mystikern ser fördolda betydelser bakom bildspråket). Antroposofi handlar om att gå på djupet, att undersöka det som ligger under tillvarons glansiga yta, dit man bara kan nå om man anstränger sig. Det som för de flesta är fördolt. I den meningen har antroposofin beröringspunkter med ockulta, fördolda sidor av tillvaron. Antroposofin tar avstånd från svart magi, häxeri och djävulsdyrkan.

Är antroposofer vegetarianer och icke-rökare?
Det finns en seglivad myt om antroposofin som någon sorts hälsokoströrelse där alla antroposofer lever sunt; inte röker, inte dricker alkohol och bara äter grönsaker. Detta är en vacker saga som aldrig varit sann, även om man kan förmoda att mängden absolutister och vegetarianer procentuellt sett kanske är något större hos antroposofer än riksgenomsnittet. Att det var Rudolf Steiner som skapade den biodynamiska odlingsmetoden gör inte alla antroposofer till hälsoprofeter. Att inse att giftfri odling är önskvärt är en sak, hur man sen lever är vars och ens ensak.

Är antroposofin rasistisk?
I början av 1900-talet fanns ett stort intresse i alla samhällsskikt för det man då kallade ”raser”. Eftersom antroposofin intresserar sig för människans väsen talade Rudolf Steiner (1861-1925) även om denna aspekt då han fick många frågor i ämnet. I den ofantliga mängd texter som utgör hans kvarlåtenskap (över 350 band) utgör frågan om människoraser bara någon promille. Idag känns mycket av det han sade i denna fråga antikverat och inte alls representativt för hans grundläggande hållning, nämligen att vi alla är människor med lika värde, var och en av oss återföds i olika länder och folkslag. Att ha en segregerad rassyn är därför oförenligt med antroposofin. För antroposofer är detta en självklarhet. Att frågan om antroposofin är rasistisk ibland förekommer, beror på att mindre nogräknade vill framställa den antroposofiska rörelsen som rasistisk med utgångspunkt i dessa nästan sekelgamla texter. De bortser från att den antroposofiska rörelsen alltid varit antirasistisk och att det där inte finns belägg för rasism. Tvärtom, de första icke-segregerade skolorna under Sydafrikas apartheidregim var waldorfskolor, för att nämna ett exempel.

Varför finns antroposoferna i just Järna?
Hitlertysklands syn på förståndshandikappade som misslyckade och oönskade existenser ledde till att en grupp antroposofer på trettitalet flydde till Sverige för att förverkliga den vårdform Rudolf Steiner initierat och som innebär att varje förståndshandikappad har en frisk väsenskärna även om de fysiska förutsättningarna är begränsade. De rustade upp ett gammalt kråkslott i Järnas utkanter som sedan blivit känt under namnet Mikaelgården. De idéer som där utvecklades inom omsorgsvård kom att inspirera många människor.

Snart hade flera liknande gårdar startat i Järnatrakten. Mikaelgården var också i frontlinjen då det gällde den biodynamiska odlingsmetoden (som också kommer från Steiner). Den svenske hälsoprofeten Are Waerland fick under ett besök se sin första kompost där och medverkade sedan till att denna odlingsmetod blev känd i landet. Intentionen var att de handikappade barnen skulle få de bästa tänkbara förutsättningarna. Snart startade därför en kvarn och ett bageri för att förädla den biodynamiska säden (Saltå Kvarn), rummen målades med milda lasyrfärger, flera waldorfskolor startades.

Idag sysselsätts upp till 2 000 människor i antroposofiska verksamheter i Järnatrakten. Mest känt är Ytterjärna Kulturcenter med vuxenutbildning, kulturhus och sjukhus (Vidarkliniken). Att så många antroposofiska verksamheter finns i Järna beror helt enkelt på att de verkat inspirerande och dragit till sig människor som vill vara med. Men antroposofiska grupperingar och verksamheter finns också på andra håll i landet.

Har man en skola där?
I Järna finns tre waldorfskolor, en handfull waldorflekskolor, ett tjugotal läkepedagogiska och socialterapeutiska institutioner (omsorgsvård). På Ytterjärna Kulturcenter finns utbildning inom läkepedagogik och på intilliggande Skillebyholm utbildning inom biodynamisk odling.

Kan man få vård där?
Förutom omsorgsvård finns i Järna nordens största alternativsjukhus, Vidarkliniken, ett allmänsjukhus med legitimerade läkare och sjuksköterskor med antroposofisk specialistkompetens. Den har ett sjuttiotal vårdplatser och är delvis landstingsfinansierad.

Är det sant att antroposofer sår efter stjärnorna?
Den biodynamiska odlingsmetoden, som var landets första metod med ekologisk inriktning, baseras på ett intresse för livsprocesser som inte alltid kan beläggas vetenskapligt. Det hindrar inte att den med sin kompromisslösa kvalitetsinriktning varit föregångare inom ekologisk odling. Steiners intresse låg i att utröna krafterna bakom det växande. Inget levande kan förstås enbart utifrån vilka fysiska substanser det består av. Den levande människans samling av kolatomer förklarar inte hennes extremt komplexa organism.

Vad är liv? Hur kan vi förstå t ex tänkandet och de dynamiska och immateriella processer som ger materien liv? Rudolf Steiner såg detta som rent andliga skeenden och att planeterna påverkar växtligheten. Under decennier har man efter hans död genom empirisk forskning kunnat utforma en så kallad såkalender som visar de gynnsammaste tiderna att så olika växter. Man bereder också olika substanser som tillsätts komposten för att stimulera livsprocesserna. Det viktiga är att det fungerar. På senare år har intresset för biodynamisk odling ökat bland icke-antroposofiska vinodlare som märker att metodens höga kvalitetskrav ger bättre resultat än både konventionella och enbart giftfria metoder.

Naturligtvis finns många fler frågor kring antroposofin. Frågeställningar kan mejlas till johannes(at)ljungquist.org.

Twingly BlogRank


  • Kerstin Öhrner
  • oktober 29th, 2009

  Till frågan om att uppnå harmoni kan jag lägga ett uttalande av Rudolf Steiner, som jag tyvärr inte minns var jag läste. I korthet innebär det följande: Varje människas inre drivkraft grundas i egoism. Med den andliga skolningen utvidgas egoismen till att omfatta allt större kretsar tills det blir ”omöjligt att uppleva tillfredsställelse så länge en enda broder (eller syster, min anmärkning) på denna jord lider”.
  För övrigt enn klar och tydlig sammanfattning. Tack, Johannes!

  • Majken
  • december 3rd, 2009

  Sådana här texter behövs tror ja, som plockar ned det hela på jorden o tar bort det mystiska. 🙂 Majken

  • Gert
  • februari 12th, 2012

  Netop, sådanne ting bør antroposofien kunne stå frem med, god tekst.

 1. @Gert

  Tack, texten var ursprungligen ämnad för portalen antroposofi.info, men den refuserades.

  • Michel
  • mars 18th, 2012

  Tack Johannes, underbar text och fina svar på många frågor. Sakta börjar jag förstå vad du menar med texter som står för sig själv.

  • Josefina Wahlberg
  • februari 17th, 2017

  Hej.
  Jag inser ju att jag är många år för sent ute, men testar att skicka två frågor som jag gärna skulle vilja få svar på, iallafall. Jag gör ett mindre arbete om antroposofers syn på hälsa. Jag har hittat mycket men som sagt två saker har jag inte funnit tillfredsställande svar på. Testar med dig.
  Hur är antroposofers syn och tankar kring åldrandet och döden?
  Vore fantastiskt om jag verkligen får svar så här nästan 10år efterskrivandet.

  Tack på förhand
  Josse

 2. @Josefina Wahlberg

  Hej Josefina!
  Grundläggande för en antroposof är synsättet att människan är ett andligt väsen som söker jordiska erfarenheter. Inte tvärtom. Vi är här av bestämda orsaker. Åldrandet är slutfasen på jordelivet. Som antroposof ser man en fortsättning efter döden, och de svårigheter och lidande åldrandet och dödsprocessen innebär är en naturlig del av uppgiften att vara människa. Lidandet är inte meningslöst.

  Döden sägs vara det största ögonblicket i livet. Det är då vi återknyter till vårt andliga ursprung, där slöjan tas bort och vi ser kontexten i våra tidigare inkarnationer, förstår det vi i jordelivet inte kunnat förstå för att vi saknat överblicken. Vi går sedan igenom kamaloka, det tillstånd där vi konfronteras med de händelser vi genomlevt på jorden – genom de människor vi mött. Deras känslor och upplevelser av vårt agerande är då något vi får uppleva. Har vi varit själviska, aggressiva eller omtänksamma och medkännande – de känslor detta väckte hos de människor vi haft att göra med får vi nu uppleva som om de vore våra egna. Dessa ofta smärtsamma erfarenheter bygger upp en längtan att utjämna, gottgöra, vilket bildar förutsättningarna för nästa jordeliv. Det är så karma bildas. Detta är innebörden i begreppet skärselden.

  Hoppas detta är användbart för dig. Annars får du gärna återkomma. Tacksam för ditt intresse.

 3. @Johannes

  Hej Johannes,

  Jag har läst ditt svar till Josefina (17th feb. 2017), som är väldigt övertygande! Vill gärna veta mer om antroposofin, t ex vad tycker ni om buddhism, om Jesus… Tack!

  Gott Nytt År!

  Mvh

  Silvia

 4. @Silvia

  Hej Silvia!

  Synsättet att Buddha var en stor ande delar antroposofer med buddhister. Han hade en stor uppgift i världsutvecklingen, liksom t ex Zarathustra och de indiska mästarna. Jesus Kristus är central i antroposofin som sagts tidigare och mycket kan sägas om detta, men då dina frågor inte är specifika utan mer att du vill veta mer om antroposofin mer allmänt, kanske du skulle låna eller köpa någon bok i ämnet. Vad man kan rekommendera beror på vad som intresserar dig i antroposofin – för den är oerhört omfattande. Vill du ha någon introducerande bok finns några av äldre datum som finns på bibliotek, till exempel Rudolf Steiner av Johannes Hemleben och Den antroposofiska rörelsen av Frans Carlgren. Carlgren har också skrivit Den antroposofiska skolningsvägen. Av Steiner finns en mängd litteratur i svensk översättning,se robygge.se/boecker. Rudolf Steiner kan upplevas som lite svårläst, men jag skulle rekommendera boken Teosofi som vara lämplig att börja med.

  Lycka till!/Johannes

  • Kerstin Eskhagen
  • december 20th, 2020

  Hej,
  jag läste ditt svar till Johanna och undrar över en sak:
  … ”Dessa ofta smärtsamma erfarenheter bygger upp en längtan att utjämna, gottgöra, vilket bildar förutsättningarna för nästa jordeliv.”
  Innebär detta att ni tror på reinkarnation, att vi får flera liv här på jorden`
  Vänliga hälsningar,
  Kerstin

 5. @Kerstin Eskhagen
  Hej Kerstin,

  Som du ser tidigare i svaret till Josefina (”…vi ser kontexten i våra tidigare inkarnationer…”) så tror vi på reinkarnation. Den tanken är central i antroposofin och visar hur var och en av oss genom våra upprepade jordeliv är medskapare i jordutvecklingen.

 1. juni 7th, 2010
 2. november 4th, 2011
 3. oktober 1st, 2013
 4. mars 30th, 2022
  Trackback from : copa del rey 2022
 5. mars 30th, 2022
  Trackback from : 娛樂城推薦
 6. mars 31st, 2022
  Trackback from : nova88
 7. april 14th, 2022
  Trackback from : krp707
 8. april 14th, 2022
  Trackback from : best cvv shop
 9. april 17th, 2022
  Trackback from : token wert bei chaturbate
 10. april 20th, 2022
  Trackback from : CBGoil
 11. april 20th, 2022
 12. april 21st, 2022
  Trackback from : MTMMO
 13. april 23rd, 2022
  Trackback from : Buy Keltec Firearms Online
 14. maj 1st, 2022
  Trackback from : sbo
 15. maj 3rd, 2022
 16. maj 9th, 2022
 17. maj 16th, 2022
  Trackback from : condominios la paz
 18. maj 25th, 2022
  Trackback from : Burnley escorts
 19. maj 31st, 2022
 20. juni 1st, 2022
  Trackback from : Buy guns online
 21. juni 5th, 2022
 22. juni 8th, 2022
  Trackback from : Ruger Pistols For Sale
 23. juni 8th, 2022
  Trackback from : Colt Pistols For Sale
 24. juni 13th, 2022
  Trackback from : buy nembutal liquid online
 25. juni 20th, 2022
  Trackback from : sbo
 26. juni 21st, 2022
 27. juli 2nd, 2022
  Trackback from : nova88