Varför blir man antroposof?

Att vara antroposof är att ha ett intresse för antroposofin som är så starkt att det formar ens världsbild. Åtminstone är det så jag förstår innebörden. Men varför blir man intresserad i något så komplicerat? Antroposofin är ju inte precis en mainstreamrörelse. Den går ju på tvärs mot mycket av vad etablerad världssyn står för. Hur kan man hamna i ett sådant sammanhang?

Att vara antroposof i tredje generationen har möjligtvis underlättat. Både farfar och en farbror har upplevt Steiner live on location – i den ursprungliga Goetheanum-byggnaden utanför Basel i Schweiz. Men trots en nioårig vistelse i Kristofferskolan hade jag bara i förbigående hört orden antroposofi och Rudolf Steiner. Bara namn utan innebörd. Föräldrarna talade aldrig med mej om antroposofi under skolgången.

Då sextiotalets politiska överdifter kändes alltmer frustrerande – denna förnuftsvidriga polarisering! – får jag så av min far reda på att Steiner hade en samhällsanalys som var mer differentierad. Hans sociala tregrening blev en ögonöppnare där Steiner klargjorde samhällets lagbundenheter. Det var som om en vis gammal farbror hade förklarat hur saker och ting förhöll sig. Inga ensidiga ställningstaganden för antingen kapitalism eller kommunism. Utan helt enkelt djupa kunskaper i hur ett samhälle fungerar. Mitt förtroende för Steiner var väckt.

I hans bok Tregreningen av den sociala organismen nämns ingenting om den andliga världen, karma, reinkarnation och allt det som den antroposofiska världsbilden är känd för. Men med min nyfunna respekt för karln började jag försiktigt titta in i den världsbilden. Och ju mer jag läste desto mer kändes tankarna som en märklig vidareföring av mina egna funderingar. Som om Steiner hjälpte mig komma vidare i min förståelse av världen.

När jag i efterhand försökt förstå vad som innerst inne gjorde mig intresserad av antroposofi var det en svårförklarlig känsla av igenkännande. Många av mina antroposofvänner har också haft denna upplevelse. Mera sällan verkar ett antroposofiskt engagemang vara resultatet av mer traditionella förnuftsresonemang.

Jag tror ingången i antroposofin förutsätter förutsättningslöshet. En icke ifrågasatt materialistisk världsbild stimulerar knappast ett antroposofiskt engagemang. Man måste tänka utanför den svarta lådan.

Det är svårt att ”förklara” ett intresse. Det bara kommer liksom. Det är en böjelse. Efteråt försöker man hitta hyfsade argument för engagemanget. I bästa fall kommer man sen bakvägen åt grogrunden, dispositionen för engagemanget. I mitt fall kan jag varken se någon känslomässig eller intellektuell stimulans i uppväxten som skulle kunnat förklara mitt senare intresse. Det hela startade i tjugoårsåldern med tipset att kolla in tregreningsidén. Och på den vägen är det.

Men tonårslekarna med det vandrande glaset och fascinationen för oförklarliga fenomen gjorde nog sitt till att jag omedvetet hade svårt ta på allvar den officiella världsförklaringen. Trots att jag inte funderade kring detta kändes den platt och förnumstig. Att man förvisade livets största frågeställningar till religionens område ingav knappast förtroende. Etablissemanget visste inte vad liv var, om livet efter döden, om tillvarons uppkomst – hur kunde de då göra anspråk på en trovärdig världsförklaring? Ungefär så.

Och så här på årtiondens avstånd frågar jag mig fortfarande – hur kan en stor del av mänskligheten ha ett så outvecklat förhållande till existensens djupare dimensioner? Det är som de har avsagt sig självreflektionen och sitter och väntar på att vetenskapsmännen skall meddela sanningarna. Världsordningen är inget man själv begrundar, det kunskapandet har överlåtits åt experter.

Twingly BlogRank

Blogg listad på Bloggtoppen.se
W3Counter


  • Stig Förde
  • maj 29th, 2010

  Vad formar vårt karma, utöver våra handlingar? Om våra viljesyttringar är del av hela kosmos,del av mänsklighetens gemensamma medvetenhetsström, då blir en stor del av våra viljesbeslut omedvetna för den enskilda men ändå meningsfyllda för den andliga världen. Vi söker mening på många plan, inte bara i tanken. Antroposofin är mycket mera än idéer, den är svar på en längtan efter andlig frihet i hela kosmos, längtan efter metoder som kan väcka liv och kärlek i människan och även längtan efter den nödvändiga kraften till att uthärda ödet, karma.

 1. ”Viljesbeslut”, är det något som bara antroposofer drabbas av? jag har aldrig hört ordet utanför den antroposofiska subkulturen. Vad heter det på mainstreamsvenska?

  AK

  • Stig Förde
  • juni 13th, 2010

  Intuitiva val som berör min grundläggande livssituation, val av livspartner m.m kan enligt min mening kallas viljesbeslut.
  Det är möjligt att det inte används i svenskan medan det i danska språket är mera normalt!

  • Mio
  • juni 15th, 2010

  Men stämmer det verkligen, att nästan alla utom antroposofer ser på världen så som ni beskriver?Varför har då inte KRAFTEN i era sammanhang utvecklats mera?Det är en illision tror jag, att ni i Järna är så mycket visare och vidsyntare.Jag såg aldrig något exempel på det.Jag beskådade aldrig någon äkta Jag-handling,något starkt viljesbeslut, under mina år där.Snarare tvärtom.Bygga hus, hålla konserter och sköta eko-maten det kan ni.Men det var ganska lite eld.Sällan något revolutionerande.Nibbleskolan var kanske det mest revolutionerande som hände därute nånsin.Man vill ju höra starka röster, bevittna människor som offrar något av sin bekvämlighetszon.Hade vi studenter fått se det hade det säkert lyft oss uppåt,utåt mot det vidsynta.Fast vad beträffar Steiner har jag inget att säga.Han var ju jaghandlingen själv.Efter Arne Klingborg, har där hänt något alls?Inga unga har fortsatt seminariet, samma gamlingar är där i förminskad skala.Vad står detta för,vad betyder det?Jag tror inte att världen är SÅ korkad.En viss tilltro till människorna bör man ju faktiskt ha.

 2. Sedan ett par hundra år är den dominerande synen på världen materialistiskt orienterad, åtminstone i den västerländska kultursfären. Det är denna syn som i praktiken styr utvecklingen. Därom råder knappast någon tvekan. I övriga delar av världen finns naturligtvis starka religiösa strömningar av olika schatteringar. Även i vårt land. Men det som styr majoritetens världsbild i vårt land är tveklöst materialistiskt anstucken.

  Att antroposofer skulle vara vidsyntare än andra har jag aldrig sagt, vad har du fått det ifrån? Kanske vi försöker, men det är en annan sak. Vi är också människor, lika skröpliga som andra.

  I övrigt känner jag igen mig helt i din beskrivning. Den antroposofiska kulturen har besvärande småborgerliga inslag. Det var detta Nibbleskolan var en reaktion emot. Som du kan läsa om i mina bloggar är jag helt enig med dig i att det efter Arne Klingborg gått utför med den antroposofiska kulturen i landet.

  • AK
  • juni 17th, 2010

  På sätt och vis är det väl bra att vi antroposofer genom jantelagen och annat har kväst den glöd som vi fick ärva av Steiner och i Sveriges fall sedan Klingborg. Ärvd glöd självförhärligar. Leder till en mallig känsla av utvaldhet och klubb för inbördes beundran, som sedan övergår i defensivitet och polemik när ”världen inte förstår oss och vår storhet” osv. Men visst är det en bakläxa. Vi som (som tankekollektiv) tror oss veta bättre, ha svar och därur kommande mer kvalificerade frågeställningar OCH ÄNDÅ inte är ett dugg bättre, kunnigare, kompetentare, medmänskligare, generösare och just vidsyntare (eller klarsyntare) än gemene man som inte ägnat en extra tanke åt saker som Världsutvecklingen och Skolningsvägen, vi bör dömas och döma oss själva betydligt hårdare än gemene man, som bara lever på och sköter sintt liv utan stöd av något speciellt tankekollektiv eller seriös trosgemenskap (seriös i meningen att den på allvar utmanar det rådande förgivettagandet om verklighetens beskaffenhet, dvs det som representeras av ikonerna Darwin och Freud).

  Och Marx, vill jag tillägga såhär när det är valår.

  AK

  • MS
  • juni 20th, 2010

  Jag tror faktiskt inte att många förstått antroposofin.På tankeplanet kan naturligtvis de flesta med förmåga att tänka självständigt förstå böckerna med lite god vilja och engagemang.Men på känsloplanet kan man bara TA TILL SIG antroposofin med speciella anlag.Med ett behov stort som hunger och törst.Antroposofin är en hjärteangelägenhet, det var därför den grundades i hjärtat av Europa,i världsjagets mitt!
  Det är därför praktiskt omöjligt att göra IKEA av antroposofin, vilket betyder, att antroposofin inte lever i Sverige.
  Jag själv, som har dessa speciella anlag upplevde aldrig att jag hade någon plats i den antroposofiska rörelsen i Sverige.Där fanns ingen länk till sådana som jag.Bara hjärtat kan leda in i framtiden.En pedagogik som är en väg till att sammanföra förfödsli och framtida tillvaro i ett skapande nu kan bara göras om man själv har anlag.
  Därför borde man inte låtit waldorfpedagogiken bara startas upp varsomhelst.De skulle varit en högtidsakt i världsordningen varje gång, med samma vördnad och ledsagande som i Stuttgart i början av förra århundradet.
  Problemet hos de som verkligen var konstnärer och hade anlag för hjärtesaken i antroposofin var, att de var för få.Kristuskraften sken inte igenom tillräckligt starkt och kunde dra till sig andra med samma anlag.På tankeplanet kan vem som helst föreställa sig antroposofi och tugga igenom den,hålla föredrag osv.Vem som helst kan också uppbringa en begistring a la Klingborg(ja,det är sant).Men att med levande,poetisk hjärteangelägenhet LEVA I antroposofin,det kan bara den som är lika benägen att göra det som hon är att få i sig föda och vatten för att överleva.VARFÖR säger jag nu detta?Därför att tidpunkten har kommit för att säga det.
  Jag tror inte waldorfpedagogiken kan utföras på det sätt den utförs idag.
  Jag tror inte ett seminarium för antroposofi kan byggas på det som det gjorde på RSS när det fortfarande var lite spirit där
  Jag tror inte antroposofin kan utvecklas med de prioriteringar och de TYNGDPUNKTER(jag säger det så för att lättheter saknas)som läggs på verksamheterna idag.
  Den impuls som ska leda antroposofin kan inte fortplantas i rörelsen som den idag ser ut eftersom den impulsen alltid verkar i människans centrum med blick åt ALLA håll, nämligen kristusimpulsen, den impuls som aldrig dömer, som saknar förutfattad mening och som om den får fotfäste skapar vardande, sundhet,kärnfriskhet och framförallt skönhet och skaparlust.
  Det är ju den impulsen antroposofin vill införliva i världsskéendet.Men för att kunna säga det med hela sitt hjärta måste man själv vara en människa som verkligen vill offra något av sin tyngd och med sina anlag vilja bli en vägledare för denna impuls.Och det kostar.Det bli inte IKEA, och det blir inte heller speciellt mycket annat av dagens s k antroposofiska verksamhet.
  Frågan nu blir ju:Har det varit förgäves?På många sätt har det det för det kommer att leda käpprätt åt fanders.
  Men människorna som är med säger ju inte själva att det varit det och därför har det inte det.Det har givit mening på MÅNGA sätt,dock inte så som det svsågs.Den impulsen har helt enkelt inte levat vidare.
  Det finns alldeles säkert de som har möjligheterna men de äts liksom jag upp av det osynliga undermedvetna mycket egoistiska och tröttande som härjar bland dessa sk sammanhang idag.
  Man vet för lite om mänsklig utveckling och människans djup, för att förstå vad man ställer till när man gör så som gjorts.Om det går som jag tror,kommer rörelsen att inom snar framtid ha skapat en komplett MOTBILD till antroposofin.För det är vad man pysslar med idag, främst i ”waldorf”skolorna,Man skapar rakt motsatsen till det som skulle bli och de stackars barnen vet det därför klarar de sig åtminstone ganska ofta undan.
  Det kan mycket väl vara så att de flesta elever vet mkt väl vad de BORDE få av skolan.
  Att man t ex inte ska börja helt aktivt att lära barn läsa och skriva redan i första klass är nonsens och ett missförstånd.Vid sju års ålder då tänderna trillat av är barnen fit for fight att med samma intensitet som de första sju årens utveckling(och det vill inte säga lite)nu börja med alla de ämnen som en skola innebär.DOCK, med fantasi, vördnad och vision om den andliga världen.Men intensiteten få inte någonsin försummas.Skolan måste leverera en komplett skolgång med högkvalitativ inlärning, dock med hjälp av fantasikrafter och inte med döda begrepp.
  De som tror att det ska vara segt, i sin egen takt, när barnet är moget bla bla bla pratar nonsens.Är barn sju år är de redo.AMEN(är naturligtvis medveten om att detta är radikalt skrivet och det är meningen)

  • MS
  • juni 20th, 2010

  Ps.Jag tror vi får be om nåd.Jag har ett förslag till alla pedagoger inom sk waldorfskolor i Sverige:Ta en vecka då du bara lägger ifrån dig allt.Var dig själv,bestäm dig för att göra minst EN ny sak varje dag,gör precis som din känsla säger åt dig att göra och glöm allt du nånsin lärt dig.Och våga se vad som händer.Jag lovar er,ni kommer aldrig gå tillbaks till där ni är idag igen.

  • Lola
  • juni 20th, 2010

  Får man skriva det man vill ha sagt eller tar ni bort sk opassande inlägg???

 3. Det vore av intresse att höra vad en representant för den (avklingande?) antroposofiska kulturimpulsen har att säga om det nyss fullbordade kungabröllopet och dess eventuella relation till framstegsvänliga alternativt bakåtsträvande krafter i vår tid. Antar du utmaningen, Ljungquist?

 4. Eller är du avklingad? Det vore synd.

 5. @Lola
  Vem som helst får skriva det den vill, som har med saken att göra, och uppföra sig hyfsat. Svaren måste först godkännas och har man fått vänta (som du i cirka 10 dagar) beror det på att jag haft förhinder att komma till en dator. Beklagas därför…

  • AK
  • juli 6th, 2010

  Medan vi väntar på de antroposofiska bröllopsperspektiven — för det gör vi väl — och hälsar vår värd välkommen åter till bloggosfären kan vi väl undra lite vad skribenten MS egentligen försöker säga.

  Själv är jag nämligen inte alls motståndare till den klingborgska IKEA-antroposofin. Jag kanske inte känner mig speciellt… förstådd av den, men den har absolut ett berättigande, som en bland andra antroposofiska impulser. Kanske hade (har) den implicita anspråk på hegemoni. Kanske är den för låst i modernistisk tänkande. På något sätt verkar det som den har sugit musten ur det som måste ha funnits på Hagagatan som stockholmsantroposofi. Jag var där i våras, för första gången. Det kändes som klockorna hade stannat där för decennier sedan. En tidsbubbla som var så påtaglig att jag nästan blev yr. Måste vara Sveriges bästa antireklam för … ja för vad egentligen?

  Ju äldre jag blir desto mindre grepp får jag om … inte om antroposofin som Steiners vision eller hans sätt att förvalta den västerländska esoteriska traditionen, men greppet om ”den antroposofiska kulturimpulsen”. Och inte blir det tydligare för mig av att läsa antroposofsaker. Medlemsbladet är begripligt som IKEA-katalog. Men varenda tappert försök att få till lite djup och höjd tycks mig landa pladask i svamlets och flosklernas träsk. Varpå jag förstår mindre än förut och känner mig mer som ett ufo än förut.

  Var det sådär redan när vi gick på seminariet och laddades av Klingborg och Smit? Kanske det. men vi såg det inte. Vi var ju så

  unga.

  Eller nåt.

  Jag fick just ett litet häfte i brevlådan. ”MEDLEMSBLADET”. Jag blev glad. Så smakfullt ANSPRÅKSLÖST tänkte jag och öppnade plasten. Men nej. Kanske jag har gått och blivit allergisk mot en oskyldig och ofrånkomlig sociolekt, helt enkelt. Men jag hör bara samma gamla tjat. Det skall utvidgas begrepp och vara fruktbart och tiden skall vara mogen och inre realiteter skall få realitet i livet och jag vet inte allt. Som om.

  Sälj järnaanläggningen till Astra Zeneca mot heltidsanställningar ad vitam, sedan får vi se hur det går.

  • Su
  • augusti 20th, 2010

  Kristna rörelser genom tiderna, som den katolska är ju inte heller fulländade.Många av dem är rent absurda i sin utformning.Vad är det som säger att något som kallas waldorf och antroposofi är det det var avsett att vara från början bara för att det heter så?Då tänker man inte långt.Frågade du Kristus fick du ett sannt svar, möjligen apostlarna med.Frågade du Steiner fick du antroposofi,möjligen Marie Steiner och några till.Vad är det som säger att någon du frågar i Järna i dag ger dig något som representerar antroposofin?
  Jag tror självklart allt har ett berättigande, och jag älskar Ikea(även om sågspånsmöblerna ofta går sönder)och alla människor har rätt att vara här och bo i Järna, bygga hus med lasyrer osv.Men att det skulle säga något om antroposofin kan man bara veta om man forskar djupare.En tendens att göra det enkelt för sig kan vara mycket berättigad inom vissa områden.Inom andra kanske det behövs lite mer avancerad tankeverksamhet,om än enkel i sitt avancerade utförande…
  Det kommer nog inget svar på MS kommentar mer än detta halvsvar.För det finns knappast intresse för att svara på sånt.
  och i grund och botten måste väl i slutändan var och en ta ansvar och få personlig frihet.Vill man inte bo i Järna går det ju bra att flytta.

  • mamman
  • augusti 29th, 2010

  Håller helt med AK där.Det landar pladask och de stora orden vill ingen lyssna på.De drunknar i traktorspåren på åkern.
  Jag tror att för att folk ska kunna typ leva upp till principer(nu är jag inne på principerna igen)bör de vara HELT uttalade.Någon säger Det här och det här strävar jag efter-och andra följer med och säger detsamma.Vi människor fungerar så, enl min erfarenhet.Idealen bör målas upp.Av någon modig.Och om det ska bli nåt av,bejakar andra detta.Nu är det inte på sektvis jag menar naturligtvis.Men en ”anda” måste finnas där kommunikationen kan äga rum om inte flosklerna ska ta över.Sen kan jag inte måla ut det vidare.Att bugga en spirituell rörelse på helt motsträvande krafter…tja.Det låter ju åtminstone lite komplicerat.Men tydligen gör ni ju det, ni ”antroposofer”,Jag kallar mig inte det för jag tycker liksom inte att jag lever upp till det och vet framförallt inte vad ni som kallar er det vill att man ska vara om man ska kalla sig det.Men det hade varit roligt att kunna göra det.Och därmed känna kraften,inspirationen,glädjen och stoltheten…Var det det vi alla ville eller, nej, det var det visst inte.Nähä…jaha…hm…???Haha

  • Mio
  • januari 23rd, 2011

  ”Antroposofi är en kunskapsväg,som vill föra det andliga inom människoväsendet till det andliga i världsalltet.Den uppträder inom människan som hjärte- och känslobehov.Den måste finna sitt rättfärdigande däri, att den kan skänka tillfredsställelse åt detta behov.Erkänna antroposofin kan endast den,som i denna finner vad han måste söka på grund av sin inre sinnesbeskaffenhet.Antroposofer kunna därför endast sådana människor vara, som beakta vissa frågor angående människans väsen och världen som en livsnödvändighet liksom hunger och törst”…(Steiner)

 1. maj 25th, 2010
 2. november 9th, 2011
 3. mars 19th, 2022
  Trackback from : ป๊อกเด้ง
 4. mars 19th, 2022
  Trackback from : Shrooms
 5. mars 19th, 2022
  Trackback from : raw garden™
 6. april 4th, 2022
 7. april 4th, 2022
 8. april 6th, 2022
  Trackback from : real madrid vs inter milan
 9. april 14th, 2022
 10. april 14th, 2022
  Trackback from : buy cvv
 11. april 20th, 2022
 12. april 29th, 2022
  Trackback from : new unicvv store 2022
 13. maj 3rd, 2022
  Trackback from : 네온주소
 14. maj 13th, 2022
  Trackback from : Soulcybin review
 15. maj 17th, 2022
  Trackback from : replica watch
 16. maj 27th, 2022
 17. maj 31st, 2022
 18. juni 3rd, 2022
  Trackback from : taurus firearms for sale
 19. juni 3rd, 2022
  Trackback from : sbo
 20. juni 6th, 2022
 21. juni 12th, 2022
  Trackback from : maxbet
 22. juni 14th, 2022
 23. juni 15th, 2022
  Trackback from : Janitorial Service
 24. juni 29th, 2022
  Trackback from : beachcoast.com
 25. juli 3rd, 2022
  Trackback from : roofing
 26. juli 5th, 2022
 27. juli 12th, 2022
 28. juli 23rd, 2022
  Trackback from : soccer streams
 29. augusti 6th, 2022
  Trackback from : truck driving school
 30. augusti 8th, 2022
  Trackback from : sbo
 31. augusti 13th, 2022
  Trackback from : s&w model 10